فارغ التحصیلان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/04/14-8:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version


 

نام و نام خانوادگی استاد راهنما Email موضوع پایان نامه  شروع دوره  پایان دوره
 دكتر شيلا حقيقت  دكتر خسروي آ دكتر مقتدري  Haghighatshila@gmail.com بررسي اثر طب سوزني در درمان سندرم تونل كارپال  1/7/87 30/10/90
 دكتر عليرضا رحيمي  دكتر خسروي دكتر وحدت پور Rahimi.as@gmail.com work-Related musculoskeletal disorders among cardiologists  1/7/87  10/8/90
 دكتر سلمان فلاح
دكتر خسرويدكتر ستاري
vfallahb@yahoo.com  بررسي رابطه بين زمان تأخيري رفلكس H و پاسخ M عضله گاستركنيموس در افراد نرمال  1/6/88 31/6/91
 دكتر سپيده سجاديه آقاي دكتروحدت پورآقاي دكتر ستاري sepidehsajadieh@yahoo.com  بررسي تأثير اثر ECSWT در درمان بيماران مبتلا به پلانتار فاستيت  1/6/88 31/6/91
دكتر راضيه مغروري  دكتر  خسروي دكتر  وحدت پور Rmaghroori@yahoo.com Evaluation of Ulnar neuropathy on hemodialysis patients  1/12/88  
 دكتر امير مؤيدنيا دكتر بابك وحدت پور Amir.moayednia@yahoo.com 
بررسي تأثير درماني روش  Extra corporcal shock wave therapy در كاهش علايم بيماران مبتلا به پروستاتيت مزمن غيرباكتريال / سندرم درد لگني مزمن مراجعه كننده به بيمارستان الزهراء در سال 90 و 91
 1/6/89  31/6/92
دكتر فرناز دهقان دكتر خسروي و دكتر عمادي dr.farnaz.dehghan@gmail.com  تعيين مقدار نرمال  residual laterncy عصب مدين و اولنار و ارزيابي استفاده الكترودياگنوستيك آن در تشخيص سندرم تول كارپال (CTS) در بيماران مراجعه كننده به مراكز درماني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 91 تا 92  1/6/89 31/6/92
 دكتر سعيد مراديان دكتر وحدت پور و دكتر طاهري saeedmoradian56@yahoo.com  efficacy of extracorporeal shickwave therapy in frozen shoulder  1/6/89  31/6/92
 دكتر جعفر پورقاسميان  دكتر طاهري ودكتر عمادي   مقايسه تأثير Extra corporal shock wave در دوزاژ shock wave كم با دوزاژ بالا در درمان بيماران مبتلا به لترال اپيكنديليت  1/6/89 /6/93 31
 دكتر مريم چترايي  دكتر وحدت پور و دكتر خسروي

 تعيين مقدار نرمال Terminal laterncy index ( اندكس تأخيري پاياني) عصب مدين و ارزيابي استفاده الكترودياگنوستيك آن در تشخيص سندرم تول كارپال (CTS) در بيماران مراجعه كننده به مراكز درماني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 91 تا 92

 1/6/90 31/6/93
 دكتر سميه عندليب دكتر طاهري و دكتر وحدت پور

بررسي مقايسه اثر روشهاي درماني shock wave و laser therapy در كاهش علائم بيماران مبتلا به Nyosascial pain syndrom ناحيه Utter trapezius مراجعه كننده به مراكز درماني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 91 تا 92

 1/6/90 31/6/93
دكتر سيدحسن هاشمي دكتر خسروي و دكتر طاهري drhasanhashemi@yahoo.com بررسي چگونگي ارتباط مقدار      H-reflex latencyاز عضله فلكسور كارپي رادياليس با طول اندام فوقاني و سن در افراد نرمال    سنين 60 - 30سال  1/6/90 31/6/93
دكترمرضيه كتابي دكتر سعيد خسروي S_sinae@yahoo.com بررسي تأثير Needle electro myography بر سطح سرمي آنزيم Creatine phosphokinase در بيماران مراجعه كننده به مراكزالكترودياگنوز طب فيزيكي و توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سالهاي 91 الي 92 1/6/90 31/6/94
دكتر ليدا كياني مهر دكتر سعيد خسروي   بررسي فراواني آنومالي مارتين گروبر در افراد مراجعه كننده به درمانگاه هاي الكترودياگنوزيس گروه طب فيزيكي 1/6/91 31/6/94
دكتر محبوبه مشايخي دكتر پريسا طاهري   تعيين و مقايسه اثربخشي درمان استئوآرتريت زانو با « ورزش + taping زانو + دارو » و « ورزش + دارو » در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه طب فيزيكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 1/6/91 31/6/94
دكتر ابوالقاسم كياني دكتر سعيد خسروي   بررسي فراواني عصب فرعي پرونئال عمقي بر اساس يافته هاي الكترودياگنوز در مراجعين به مراكز EDX دانشكده پزشكي اصفهان 1/6/91 31/6/94
دكتر محسن بني مهدي دكتر مسعود عمادي   بررسي ميزان شيوع كمبود ويتامين  D در بيماران خانم با تروماي اسكلتي عضلاني مراجعه كننده به درمانگاههاي دانشكده پزشكي اصفهان 1/6/91 31/6/94
دكتر سيد اميرابراهيم محموديان دكتر مسعود عمادي amirmahm@yahoo.com بررسي مقايسه اي پيامدهاي درماني كاربرد اسپيلينت مچ دست به تنهايي و تزريق موضعي استروئيد به همراه اسپيلينت در موارد متوسط تا شديد سندرم تونل كارپال در بيماران مراجعه كننده به مراكز پزشكي درماني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 91 الي 92 14/1/91 31/6/94
دکتر مهدی احمدی      dr.mehdyahmady@gmail.com

بررسي چگونگي ارتباط مقدار H reflex latency از عضله اكستانسور ديژيتوروم كومونيس با طول اندام فوقاني و سن در افراد نرمال سنين 60-20 سال

90/6/1 95/5/31
دکتر هادی فروزان         92/6/1 95/5/31
دکتر حدیثه رمضانیان       92/6/1 95/5/31
دکتر مریم ملت       92/6/1 95/5/31
دکتر زهره ذبیحی       91/6/1 95/5/31
دکتر رقیه قاسمی                              92/6/1 95/5/31

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir