علوم تشریحی 1)آناتومی عمومی و بافت شناسی)

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/11-11:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:98-97

نیمسال:             اول         

رشته: دندانپزشکی

دوره: دکتری حرفه ای

گروه آموزشی: علوم تشریحی

نام درس: علوم تشریحی 1

نام مسوول درس (واحد): دکتر مهدی نیکبخت

شماره درس  :123407

روز و ساعت برگزاری:

محل برگزاری: سالن مولاژ

تعداد و نوع واحد: 1     نظری                عملی*

دروس پیش نیاز:

تلفن:37929030

ساعت و روزهای تماس: همه روزه

آدرس Email:nikbakht@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر :گروه علوم تشریحی طبقه سوم

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

اهداف اختصاصی:

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

 

آناتومی: سیستم اسکلتی، اسکلت محوری(دنده ھا، استرنوم و ستون مھره ای، قفسه سینه)

 

ھفته  اول

1

 

 

 

بافت : اپی تلیوم ھمبند –پوست

 

هفته دوم

2

 

 

 

آناتومی:اسکلت ضمیمه ای( اسکلت اندام فوقانی و تحتانی)-مفصل

 

هفته سوم

3

 

 

 

بافت : غضروف ، استخوان

 

هفته چهارم

4

 

 

 

آناتومی:سیستم عضلانی :عضلات ناحیه  تنه - عضلات اندام ھای فوقانی و تحتانی

 

هفته پنجم

5

 

 

 

بافت: عضله ، عروق 

 

هفته ششم

6

 

 

 

آناتومی: سیستم تنفسی

 

هفته هفتم

7

 

 

 

بافت: لنفاوی

 

هفته هشتم

8

 

 

 

آناتومی:سیستم گردش خون(میان سینه، قلب- شریان ھا، وریدھا)-سیستم لنفاوی

 

هفته نهم

9

 

 

 

بافت: تنفس-گوارش

 

هفته دهم

10

 

 

 

آناتومی: سیستم گوارشی : لوله گوارشی و غدد ضمیمه

 

هفته یازدهم

11

 

 

 

بافت:غدد ضمیمه گوارش-کلیه

 

هفته دوازدهم

12

 

 

 

آناتومی: سیستم ادراری-- سیستم تناسلی

 

هفته سیزدهم

13

 

 

 

بافت: غدد اندوکرین-بیضه و تخمدان

 

هفته چهاردهم

14

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir