طرح های پژوهشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1393/10/29-8:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

موضوع طرح نام مجری طرح همکاران طرح کد طرح تاریخ شروع طرح تاریخ پیشنهادی پایان طرح توضیحات طرح
 طرح های تحقیقاتی سال 90            
 مدیریت وکنتر ل سکته مغزیباکمکداده های کاوی  دکترسیدعلی موسوی  خانم امینی        
مقایسه اثرداری سیکوسپورین aدربیماران سکته مغزی دکترقربانی دکترنوروزی        
مقایسهتاثیرپره گابالین وکابابان دربهبوددردنوروالرزی دربیماران ms دکترچیت ساز دکترسوزان رحیمی        
بررسی رابطه استگما.کیفیت زندگی وعزت نفس بیماران مبتلا به صرع دکتر نجفی فاطمه رضائی        
بررسی اثرداروی نوروتکسین دردرمان دردهای نوروپاتیک اقایان دکتربصیری ودکترفاسمی خانم دکترمریم انصاری        
بررسی مقایسه ای وازوموتوراکتیویتی عروق عروق دربیماران مبتلا به لوپوس اقایان دکترخوروش ودکترموسوی الهام شیرانی        
بررسی اکتشافی رابطه طرح وا زه های شناختی براساسمدل یانگ باتنظیم هیجانی کیفیت زندگی وادراک بیماری دربیماران مبتلا به msدرشهرستان تان اصفهان اقایان دکترخوروش ودکترموسوی          
بررسی جهش های نقطه ای زن smmcدرمبتلایان به اتروفی عضلانی نخاعی اقایان دکترصاتحی ودکتر بصیری خانم مریم صدقی        
بررسی سطح سرمی هوموسیستن و انتی ccpدربیماران دچار الزایمر خانم دکتر معمار          
             
             
             
             

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir