طرح های پژوهشی گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/01/20-6:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع طرح نام مجری طرح همکاران طرح       تاريخ تصويب
بررسی مقایسه ای دانش، نگرش و عملکرد پرستاران شاغل در بیمارستان الزهرا(س) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه مراقبت از استومی روده ای،  سال 1396 لادن ناصحي دكتر محسن  محموديه       96/12/14
بررسي فراواني نسبي وجود هيپوتيروئيدي ساب كلينيكال در بيماران مبتلا به چاقي موضعي و بررسي سيرآن در پاسخ گاستريك باي پس در بيماران كانديد انجام اين عمل افشين بيغميان دكتر مسعود صيادي       96/12/14
             
             
             
             
             
             
             

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir