طرح های پژوهشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/17-9:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

  

طرحهاي پژوهشي گروه داخلي

انجام شده- در حال انجام

/sites/default/files/users/dakheli/internal%20propozal%2096.pdf

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir