طرح های پژوهشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/01/26-9:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

  

ردیف

عنوان طرح

نام و نام خانوادگی مجری

نام و نام خانوادگی همکاران

تاريخ پايان طرح

کد طرح

تاریخ پایان

 

 

 

 

 

 

 

             
             
             

طرحهاي پژوهشي گروه داخلي

انجام شده- در حال انجام

/sites/default/files/users/dakheli/internal%20propozal%2096.pdf

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir