طرح های پژوهشی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/07/06-11:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

  

ردیف

عنوان طرح

نام و نام خانوادگی مجری

نام و نام خانوادگی همکاران

کد طرح

تاریخ پایان

1 Study of epidemiology disorders in Iranian and risk factors of functional gastrointestinal  دکتر پیمان ادیبی ندارد 195149 98/4/6
2 تهیه نرم افزار  بانک اطلاعاتی بیماران مبتلا به بیماران سیستمیک لوپوس اریتماتو دکتر علیمحمد فاطمی ندارد 192166 97/7/15
3 ساخت دستگاه نبولایزر التراسونیک خانگی بصورت صنعتی دکتر منصور سیاوش علی رهروی و شکوه علمازاده ومرتضی اسماعیلی 195208 97/7/1
4 بررسی اثراستاتین ها بر کنترل فعالیت بیماری در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید در مقایسه با پلاسبو دکتر منصور ثالثی دکتر منصور کریمی فر دکتر رسول قاسمیان دکتر زیبا فرج زادگان آقای محمد غلام نژاد 18809 95/7/10
5 مقایسه اثر ویتامین دی 3 و کلسی تریول بر دانسیته استخوانی بیماران پیوند کلیه در اصفهان دکتر شهرزاد شهیدی دکتر کلاهدوزان 184004 93/4/15
6 مقایسه توزیع  فراوانی پلی مورفیسم رسپتور های ویتامین ‏D‏ با سطح سرمی ویتامین ‏D‏  ̦  ‏matrix gla protein (MGP)‎‏ ‏̦  ‏fetuinA ‎‏ ̦  ‏‎ hs CRPو‎ IL6‎‏ در کلسیفیکاسیون عروقی بیماران تحت همودیالیز با  جمعیت سالمن دکتر عبدالامیر عطاپور   191010 92/8/7
7 بررسی دقت فرمول(Modification of Diet in Renal Disease) MDRD در تخمین GFR(glomerular filtration rate) در بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیه شهر اصفهانن دکتر عبدالامیر عطاپور   187030 92/7/23
8 بررسی و مقایسه وضعیت استانداردهای کنترل عفونت و میزان بروز عفونت ناشی از اکسس در بخش همودیالیز الزهرا قبل و بعد از مداخلهن دکتر شیوا صیرفیان دکتر شهرام طاهری-دکتر مژگان مرتضوی-دکتر افسون امامی نایینی 184095 92/7/23
9 بررسی اثر داروی پامیدرونات وریدی بر روی فعالیت بیماری در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید دکتر منصور ثالثی دکتر پیمان متقی دکتر منصور کریمی فر دکتر زیبا فرج زادگان 187074 91/6/6
10 مقایسه اثر سنا و پلی اتیلن گلیکول جهت آمادگی قبل از کلونوسکوپی در بیماران سرپایی دکتر احمد شواخی دکتر امین نعمتی-خانم گلی 185189 90/6/7
11 ررسی ارتباط لپتین سرم با شاخص های تغذیه ای و شاخص های فعالیت استخوان و تعداد دفعات پریتونیت در بیماران تحت دیالیز صفاقی دکتر شیوا صیرفیان دکتر شهرام طاهزی.دکتر معینی 185228 89/8/3
12 بررسی اثر داروی ال- کارنیتین برسطح پلاسمایی آلبومین در بیماران دیالیز صفاقی مرکز پزشکی الزهرا اصفهان در سال 1386 دکتر مرتضوی دکتر ساحل عسگری دکتر مریم قسامی دکتر شهرام طاهری دکتر افسون امامی 186029 88/8/18
13 برسی ارتباط اندکس فعالیت بیماری و سطح  سرمی Anti-ccp در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید (RA دکتر منصور ثالثی دکتر منصور کریمی فر دکتر زیبا فرج زادگان 186068 87/09/18
14 بررس اعتبار پرسشنامه های غربالگری استئو پروز یس ار یائسگی و مقایسه  آنها با هم در زنان ایرانی دکتر  پیمان متقی   185009 87/7/8

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir