طرح های پژوهشی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/08-7:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

 

 
ردیف 

موضوع طرح

نام مجری طرح

همکاران طرح

کد طرح

تاریخ شروع طرح

تاریخ پایان طرح

توضیحات طرح

1 بررسی اثر بخشی مهار miR-182 با استفاده از فن آوری locked nucleic Acid در جلوگیری از تکثیر سلولهای سرطانی پستان و تاثیر آن بر بیان ژن CASP9 دکتر محمدرضا شریفی عباس مریدنیا 194113 19/8/94 1/2/96  
2 بررسی توزیع فراوانی آللی پلی مورفیسم A<G  rs659366 در ژن (Uncoupling Protein 2) UCP2 در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و افراد کنترل و مقایسه بین این دو گروه در شهر اصفهان دکتر محمدرضا شریفی رضا قویمی 293279 15/7/93 6/5/94  
3

بررسي بيوانفورماتيكي و تاييد آزمايشگاهي miRNAهاي جديد در داخل نواحي ژني Latrophilin2 و miR100HG در رده هاي سلولي توموري و متاستازي سرطان پستان

دکتر پروانه نیک پور

دکتر سیدجوادمولی، محمدامین هنردوست

93007396

1393

1396

طرح صندوق ریاست جمهوری

4

بررسي جامع RNA هاي غيركدشونده درگير در فرآيند گذر اپيتليال به مزانشيم سرطان معده با رويكرد سيستم بيولوژي و مطالعه آزمايشگاهي يك lncRNA انتخابي

دکتر پروانه نیک پور

دکتر علی نجفی، سارا انصاری

96013247

1396

1398

طرح صندوق ریاست جمهوری

5

بررسی اثر والپروئیک اسید بر روی تغییر اپیتلیال به مزانشیمال (EMT) از طریق اندازه گیری شاخص های میزان مهاجرت و میزان بیان ژن های CDH1 ،CDH2 و VIM در رده سلولی AGS سرطان معده

دکتر پروانه نیک پور

مهرناز جهانی

396291

1395

1396

پایان نامه کارشناسی ارشد

6

بررسی و مقایسه الگوی متیلاسیون پروموتری long noncoding RNA ها و microRNA ها در بافت مغز مدل موشی اوتیسم (تیمار شده با والپروئیک اسید) و تائید الگوی متیلاسیون پروموتر یک lncRNAی کاندید

دکتر پروانه نیک پور

دکتر مریم ملک، دکتر مجتبی عمادی بایگی، مائده گنجی

396118

1396

1397

پایان نامه کارشناسی ارشد

7

بررسي بيان RNA های حلقوی hsa_ circHIPK3 و hsa_circ_ITCH در نمونه هاي بافتي سرطان معده

دکتر پروانه نیک پور

دکتر مجتبی عمادی بایگی، سارا قاسمی

395259

1395

1396

پایان نامه کارشناسی ارشد

8

بررسی بیوانفورماتیکی و تایید آزمایشگاهی یک miRNA جدید در ناحیه ژنی CDH4 در رده های سلولی توموری MCF-7 و متاستازی MDA-MB-231 سرطان پستان

دکتر پروانه نیک پور

دکتر مجتبی عمادی بایگی، دکتر حسین خان احمد، آزاده رحیمی

395144

1395

1397

پایان نامه کارشناسی ارشد

9

بررسی بیوانفورماتیکی و تایید آزمایشگاهی یک microRNA جدید در ناحیه ی ژنی SNHG21 در رده های سلولی توموری MCF-7 و متاستازی MDA-MB-231 سرطان پستان

دکتر پروانه نیک پور

دکتر مجتبی عمادی بایگی، دکتر حسین خان احمد، رینا صدیقی

395143

1395

1397

پایان نامه کارشناسی ارشد

10

بررسي بيان RNA های حلقوی hsa_circ_ 001599 و hsa_circ_ 000782 در نمونه هاي بافتي سرطان معده و ارتباط بیان آنها با ويژگیهای کلینیکوپاتولوژیکی تومور

دکتر پروانه نیک پور

---

195054

1395

1397

طرح آزاد

11

بررسی ارتباط بین ژن مونوآمین اکسیدازA و رفتار ضداجتماعی در افراد مبتلا به رفتار ضد اجتماعی مراجعه کننده به سازمان پزشکی قانونی اصفهان

دکتر پروانه نیک پور

دکتر مجتبی عمادی بایگی، مریم خسرویان

194353

1394

1396

گرانت پژوهشگر برتر

12

بررسی بیان RNA های بلند غیر کدکننده TUG1،FAM83H-AS1 و PlncRNA-1 در نمونه های بافتی و سه رده سلولی سرطان معده و بررسی اثرات مداخله در بیان با استفاده از تکنیک RNAi

دکتر پروانه نیک پور

دکتر مجتبی عمادی بایگی، دکتر منصور صالحی، زهره براتیه

394555

1394

1397

پایان نامه دکتری تخصصی

13

بررسی عملکرد حفاظت عصبی ژن FNDC5 در سلولهای SH-SY5Y و سلولهای کورتیکال جنین موش تیمار شده با پپتید بتا آمیلوئید (مدل سلولی بیماری آلزایمر)

دکتر پروانه نیک پور

دکتر حسین نصر اصفهانی، دکتر کامران قائدی، سمیه تنهایی

394367

1394

1396

پایان نامه دکتری تخصصی

14

بررسي بيان ژن هاي SIX1 و EYA1 در سرطان معده

دکتر پروانه نیک پور

دکتر مجتبی عمادی بایگی

188156

1388

1390

طرح آزاد

15

مطالعه بيان ژن متادهرين در سرطان مثانه و مداخله در بيان آن با استفاده از تکنيک RNAi

دکتر پروانه نیک پور

دکتر مجتبی عمادی بایگی، پروفسور ولفگانگ شولز، مهناز نیک پور

189026

1389

1391

گرانت بنیاد نخبگان

16

بررسی بیان RNA های بلند غیر کدکننده UCA1 و ecCEBPA در نمونه های بافتی سرطان معده

دکتر پروانه نیک پور

دکتر مجتبی عمادی بایگی، مژده نصرالله زاده

394107

1393

1395

پایان نامه کارشناسی ارشد

17

بررسي بيان ژن های Linc-ROR و HOTTIP در نمونه هاي بافتي سرطان معده

دکتر پروانه نیک پور

دکتر مجتبی عمادی بایگی، مجدالدین رضایی

394058

1393

1395

پایان نامه کارشناسی ارشد

18

بررسي بيان ژن های SETD8 و lnc RNA-ATB در نمونه هاي بافتي سرطان معده و ارتباط آنها با متاستاز

دکتر پروانه نیک پور

دکتر مجتبی عمادی بایگی، دکتر رسول صالحی، نوشین نوربخش

393764

1393

1395

پایان نامه کارشناسی ارشد

19

بررسي توزيع فراواني آللي rs34089864 در ژن APOA5 در کودکان و نوجوانان مبتلا به سندرم متابوليک شهر اصفهان

دکتر پروانه نیک پور

پروفسور رویا کلیشادی، دکتر مجتبی عمادی بایگی،

293284

1393

1395

طرح آزاد

20

بررسي میزان بيان ژن Linc-RoR در رده های سلولی سرطانی و بافتهای توموری و غیرتوموری

دکتر پروانه نیک پور

دکتر مجتبی عمادی بایگی، پروفسور ولفگانگ شولز، مجدالدین رضایی

293168

1393

1395

طرح آزاد

21

مطالعه ی میزان بيان واریانت پنج ژن ZFX در سرطان معده

دکتر پروانه نیک پور

دکتر مجتبی عمادی بایگی،

291088

1391

1393

طرح آزاد

22

بررسي ميزان بيان HOX transcript antisense RNA در بافت هاي توموري معده و مقايسه آن با بافت غير توموري مجاور

دکتر پروانه نیک پور

دکتر مجتبی عمادی بایگی، الهه عمادی اندانی

291087

1391

1393

پایان نامه کارشناسی ارشد

23

بررسي بيان نسبي ژن متادهرين در نمونه هاي بافتي توموري بيماران ايراني مبتلا به سرطان معده در مقايسه با نمونه هاي غير توموري آنها

دکتر پروانه نیک پور

دکتر مجتبی عمادی بایگی،

290075

1390

1393

طرح آزاد

24

بررسي توزيع فراواني آللي پلي مورفيسم تک نوکلئوتيدي rs3091244 ژن CRP و ارتباط آن با سطح hs-CRP سرمي در کودکان و نوجوانان مبتلا به سندرم متابوليک در مقايسه با گروه کنترل، مراجعه کننده به مرکز غدد و متابوليسم شهر اصفهان

دکتر پروانه نیک پور

پروفسور رویا کلیشادی، دکتر مجتبی عمادی بایگی،

189065

1389

1393

طرح آزاد

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir