طرح های پژوهشی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/11/11-10:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
طرحهای پژوهشی در دست اقدام
موضوع طرح نام مجری طرح همکاران طرح کد طرح تاریخ شروع طرح تاریخ شروع طرح توضیحات طرح
توزیع فراوانی علل تخلیه چشم درمراجعین بیمارستان فیض اصفهان درسال های 1393-1390 دکترعلیرضا دهقانی - - 1385 1385 دردست اقدام
بررسی نوع و فراوانی جهش های ژنی بیماریهای شبکیه در 50 خانوار اصفهانی دکترمحمدرضا اخلاقی - - - - دردست اقدام
استفاده ازBotox درانحراف چشمی باقیمانده بعدازعمل استرابیسم دکترحسن رزمجو -   - - دردست اقدام
بررسی ارتباط بین ویتامین D3 ودیابتیک رتینوپاتی دکترعلیرضا دهقانی         دردست اقدام
بررسی تغییرات فشار چشم بیماران با استفاده ازاحمدوالو دکترحسن رزمجو - - - - دردست اقدام

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir