طرح های پژوهشی گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/17-11:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

* دسترسی به فرم های خام پژوهشی:http://research.mui.ac.ir/fa

موضوع طرح نام مجری طرح همکاران طرح کد طرح تاریخ شروع طرح تاریخ پایان طرح توضیحات طرح
تدوین کتاب درسی انقلاب اسلامی دکتر سید حمید رضا طالقانی اصفهانی ----------   ۹۶/۲/۱ ۹۷/۱۰/۱۵

این طرح پژوهشی ، امکانات روش شناختی مناسبی را برای بررسی<<انقلاب اسلامی ایران>>فراهم می سازد که این امکانات ، صرفا ارزش نظری و تعقلی نداشته ؛ بلکه نتایجی کلان و کلی بدست می دهد که برآیند آن، ارائه ی <<نقشه ی راه>> از رویکردهایی است که در گذشته مورد توجه قرار گرفته و تمهید امکاناتی است که در آینده می تواند به ارئه ی <<چشم انداز>>برای پیگیری مطالعات روشمند در حوزه ی انقلاب اسلامی ایران بیانجامد.

این طرح ،زمینه ها و امکاناتی را از حیث کاربردی نیز فراهم می آورد؛ به گونه ای که علاوه بر معرفی و تبیین اجمالی رویکردها و تئوری های غیر بومی در زمینه انقلاب اسلامی ایران، روش نقد متولوژیک و تعقلی آن را نیز در اختیار اهالی دانش تاریخ، سیاست گزاران، سیاست مداران،دولت مردان و پژوهش گران قرار می دهد تا به دور از گرایش های التقاطی شرقی و غربی ، این انقلاب شکوهمند را با رویکردی دینی ، ملی ، بومی ، جامع ، ژرف و روش مند مورد توجه قرارداده و پیگیری مطالعاتی و تحلیلی نماید.

             

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir