طرح های پژوهشی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/29-17:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ردیف

عنوان طرح

نام و نام خانوادگی مجری

نام و نام خانوادگی همکاران

کد طرح

تاریخ پایان

 

 

 

 

 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir