طرح های پژوهشی گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/01/20-21:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

موضوع طرح نام مجری طرح همکاران طرح کد طرح تاریخ شروع طرح تاریخ پایان طرح توضیحات طرح
- - - - - - -
             
             
             
             

«گروه دارای طرح پژوهشی مصوب نمی باشد »

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir