طرح های پژوهشی گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/04/07-18:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

 

موضوع طرح نام مجری طرح نوع طرح کد طرح تاریخ شروع طرح تاریخ پایان طرح
بررسی عوامل موثر در پنومونی آسپیراسیون مسمومین مراجعه کننده به بیمارستان نور و علی اصغر (ع) اصفهان در سال 1393 دکتر نسترن ایزدی مود مرکز تحقیقات 1470 1393/04/29  
بررسی فراوانی ژنوتیپی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی A118G در ژن OPRM1 در گیرنده اپیوئیدی ‌میو (Mu) در مسمومین با اپیوئیدها دکتر نسترن ایزدی مود مرکز تحقیقات 1510 1393/03/25  
بررسی فراوانی تغییرات قطعه ی ST و موج T در بیماران مسموم با داروهای ضدافسردگی سه حلقه ای و تعیین ارتباط آن با عوارض این مسمومیت دکتر نسترن ایزدی مود مرکز تحقیقات 2867 1392/02/01  
بررسیCUT OFF POINT BIS(BISPECTRAL MONITORING ) در بیماران مسموم با مواد مخدر نیازمند لوله گذاری داخل تراشه دکتر نسترن ایزدی مود مرکز تحقیقات 3974 1391/04/13  
بررسی مقایسه ای BIS در بیماران مسموم با بنزودیازپین با و بدون لوله گذاری تراشه دکتر نسترن ایزدی مود مرکز تحقیقات 3975 1391/04/13  
بررسی مقایسه ای فاکتورهای دموگرافیک٬ علائم کلینیکی٬ پاراکلینیکی و عاقبت درمانی بیماران مسموم با مواد مخدر شایع در بیماران بستری در بخش مسمومین بیمارستان نور اصفهان دکتر نسترن ایزدی مود مرکز تحقیقات 12091 1394/11/04  
بررسی فاکتورهای پیشگویی کننده اسیدوز متابولیک در مسمومیت همزمان با داروهای مختلف دکتر نسترن ایزدی مود مرکز تحقیقات 12105 1394/12/02  
بررسی پنج ساله کلینیکواپیدمیولوژیک بیماران دچار مسمومیت با سموم آفت کش شامل قارچ کش، علف کش، حشره کش و جونده کش مراجعه کننده به بیمارستان خورشید طی سال های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷ دکتر نسترن ایزدی مود مرکز تحقیقات 17185 1397/12/12  
بررسی فاکتورهای کلینیکواپید میولوژیک در مسمومیت های عمدی و غیر عمدی در بالغین مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی خورشید سال 2015 تا2019 دکتر نسترن ایزدی مود مرکز تحقیقات 17186 1397/12/12  
بررسی فاکتورهای موثر بر پیایند در مسمومیت با فرآورده های خانگی بین سال های 2014 تا 2019 در بیمارستان خورشید دکتر نسترن ایزدی مود مرکز تحقیقات 49056 1397/12/12  
بررسی و روند پنج ساله کلینیکواپیدمیولوژیک مسمومیت با ترکیبات مورد سوء مصرف (مواد مخدر و مواد محرک) در بخش مسمومین بیمارستان خورشید بین سال های 2014 – 2019 دکتر نسترن ایزدی مود مرکز تحقیقات 49077 1397/12/12  
بررسی مقایسه ای ریسک پیشگوئی کننده (Odds ratio) آنمی با سایر فاکتورهای مرتبط با خودکشی در بیماران زن با مسمومیت عمدی ( خودکشی ) در بخش مسمومین بیمارستان نور و حضرت علی اصغر(ع) استان اصفهان دکتر نسترن ایزدی مود آزاد 3189 1392/03/12  
بررسی فاکتورهای پیش گوئی کننده پیایند دربیماران مسموم با آمفتامین ها دکتر نسترن ایزدی مود آزاد 3211 1392/02/22  
بررسی مقایسه ای توریع فراوانی عوارض حساسیتی بدنبال تجویز N- استیل سیستئن به روش وریدی با روش توام (خوراکی و وریدی) در بیماران مسموم با استامینوفن دکتر نسترن ایزدی مود آزاد 10276 1385/11/02  
تولید اتانول تزریقی دکتر نسترن ایزدی مود آزاد 50191 1398/05/10  
ایجاد و توسعه نظام ثبت بیماران مسموم با انواع مسمومیت ها در بیمارستان خورشید دکتر نسترن ایزدی مود آزاد 50816 1398/08/30  
بررسی ارتباط عوارض قلبی- عروقی ناشی از مصرف استروئیدهای آنابولیک با عوامل دموگرافیک موثر بر این عوارض در ورزشکاران بدنسازی باشگاه های شهر اصفهان دکتر فرزاد قشلاقی مرکز تحقیقات 290224 1394/06/01  
بررسی افکار خودکشی درخویشاوندان درجه اول قربانیان خودکشی در اجساد ارسالی به مرکز پزشکی قانونی اصفهان و مقایسه با گروه شاهد دکتر فرزاد قشلاقی مرکز تحقیقات 289298 1394/12/02  
بررسی فعالیت آنزیم پسودو کولین استراز در بیماران مسموم با سم ارگانوفسفره مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان نور شهرستان اصفهان و بیمارستان امام شهرستان ساری در استان مازندران از ابتدای مهر سال 88 تا انتهای شهریور سال 89 و ارتباط آن با علائم بالینی و پیاند دکتر فرزاد قشلاقی مرکز تحقیقات 289180 1396/12/13  
بررسی روند 5ساله مسمومیت های منجر به فوت در استان اصفهان طی سال های 1389تا 1393 دکتر فرزاد قشلاقی آزاد 191163 1395/07/10  
بررسی اثربخشی داروی aripiprazole در کاهش عوارض ناشی از قطع سو مصرف شیشه (متامتفامین) در مقایسه با گروه شاهد دکتر فرزاد قشلاقی آزاد
 
190156 1393/12/03  
بررسی اثر بخشی دوز های مختلف قرص مخاط چسب پردنیزولون (mg5/0، mg1 ، mg5/2 ، mg5 ) در درمان آفت دهانی عود کننده دکتر فرزاد قشلاقی آزاد 190164 1393/12/03  
بررسی اثر بخشی متیلن بلو، ویتامین C و ان-استیل سیستئین در مسمومیت با آلومینیوم فسفاید (قرص برنج) در رت دکتر فرزاد قشلاقی آزاد
 
190005 1395/11/26  
بررسی خطر خودکشی درخویشاوندان درجه اول اقدام کنندگان به خودکشی در بیماران مسمومیت عمدی مراجعه کننده به بیمارستان خورشید در مقایسه با گروه شاهد دکتر فرزاد قشلاقی پایان نامه
 
389190 1389/10/12  
بررسی اثر دوزهای مختلف فنتانیل بر کنترل آژتیاسیون ناشی از سندروم حاد محرومیت از مواد مخدر به دنبال مصرف نابجای نا لتروکسان در بیماران بستری در بخش مسمومین بیمارستان نور و حضرت علی اصغر (ع) دکتر فرزاد قشلاقی پایان نامه 389130 1390/10/04  
بررسی تغییرات سدیم سرم در مسمومیت با ضد افسردگیهای سه حلقه ای و ارتباط آن با تغییرات الکتروکاردیوگرام و pH خون و شدت مسمومیت دکتر فرزاد قشلاقی پایان نامه 388437 1391/04/04  
بررسی توزیع فراوانی تغییرات قلبی- عروقی در مسمومیت با کاربامازپین و تعیین ارتباط آن با میزان کاهش سطح هوشیاری در مراجعین به بخش اورژانس مسمومین بیمارستان نور از ابتدای دی 1386 تا انتهای آذر 1387 دکتر فرزاد قشلاقی

پایان نامه

387066 1388/12/23  
بررسی عوامل پیشگویی کننده عقرب گزیدگی شدید در بدو ورود در بیماران مراجعه کننده بخش مسمومین بیمارستان نور و خور استان اصفهان طی سالهای 86-88 دکتر فرزاد قشلاقی پایان نامه 387064 1388/10/13  
بررسی مقایسه ای علائم کلینیکی مسمومیت با pyrethroid ها و مهارکننده های کولین استراز در بیماران مسموم مراجعه کننده به مرکز پزشکی نور اصفهان از مهر ماه سال 86 تا مهر ماه سال 87 دکتر فرزاد قشلاقی

پایان نامه

386289 1389/04/06  
بررسی توزیع فراوانی سطح خونی کراتین فسفوکیناز در بیماران کومایی ناشی از مسمومیت و تعیین ارتباط آن با شدت مسمومیت با معیار نمره گذاری شدت مسمومیت دکتر فرزاد قشلاقی

پایان نامه

385516 1389/12/22  
بررسی توزیع فراوانی علائم قلبی عروقی در مسمومیت با ارگانوفسفره در بدو ورود به مرکز درمانی نور٬ ارتباط آن با سایر علائم مسمومیت و پیش آگهی بیمار دکتر فرزاد قشلاقی پایان نامه 385534 1389/12/22  
بررسی فراوانی مسمومیت با دیگوکسین و نتایج درمان های انجام شده برای آن در بیماران بستری در بخش مسمومین و قلب بیمارستان خورشید اصفهان طی سال های 1387 تا 1397 دکتر فرزاد قشلاقی پایان نامه 397760 1398/04/06  
بررسی مقایسه ای تسهیل دفع گوارشی بدنبال تجویز سوربیتول، منیزیوم هیدروکسید، لاکتولوز،پلی اتیلن گلیکول دربیماران مسموم مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان نور در سال 1392-1393 دکتر غلامعلی دوروشی پایان نامه 393294 1394/12/02  

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir