طرح های پژوهشی گروه زنان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/15-7:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
رديف موضوع طرح نام و نام خانوادگي مجري            نام و نام خانوادگي همكاران  تاریخ پایان
7 بررسی توالی های کد کننده در جنین های باتشخیص بیماری پلی کیستیک اتوزوم مطلوب با روش whole exame sequencing دکتر الهه زارعان    
6 بررسی فراوانی پلی‌مورفیسم متيل تتراهيدروفولات ردوکتاز C677T و A1298C - در زنان مبتلا به سقط مکرردر استان اصفهان1392   دکتر الهام یوسفیان   1392     
5

ارزیابی PLCζ  طبیعی در اسپرمها با ستفاده از آزمون تورم هيپواسموتيك درآزمایشگاه

دکتر الهام یوسفیان    
4 مقایسه اثرات بی حسی کمباین (اسپاینال + اپیدورال ) در روند و پیامد زایمان طبیعی دکتر مینو موحدی دکتر مدنی  
3

بررسی و تعیین عوامل پروگنوستیک در out come مادری و نوزادی بارداریهای مادران واجد بیماریهای قلبی

دکتر مینو موحدی دکتر صولتی  
2

ارزیابی پیامدهای زایمان در زنان بارداری که از روشهای غیردارویی جهت کنترل درد زایمان طبیعی استفاده می کنند.(Evaluating the delivery outcome in pregnant women using nonpharmacologic approach to manage labour pain )     

دکتر مینو موحدی دکتر ابراهیمیان  
1 تعیین متوسط سن منوپوز و ارتباط عوامل مختلف  با آن و تعیین میزان شیوع منوپوز زودرس در زنان اصفهان دکتر تاج السادات علامه    

دکتر مصطفی قانعی

دکتر زهراخشاوی دکترزهرا علامه

دکتر پیمان ادیبی

1374

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir