طرح های پژوهشی گروه روانشناسی سلامت

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/15-7:45
Printer-friendly versionPDF version
موضوع طرح  نام مجری طرح  همکاران طرح کد طرح   تاریخ شروع طرح  تاریخ پایان طرح  توضیحات طرح
بررسی مقایسه ای حساسیت اضطرابی، باورهای فراشناختی و پذیرش تجارب درونی در بیماران عملکردی گوارشی، عروق کرونر قلب و افراد سالم شهر اصفهان دکتر فاطمه زرگر مینا کاووسی 294270 1394/12/02 1396/12/02  
             

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir