طرح های پژوهشی جراحی اعصاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/05/14-8:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع طرح  نام مجری طرح  همکاران طرح کد طرح   تاریخ تصویب طرح در گروه  تاریخ پایان طرح  توضیحات طرح
             
بررسی میزان شیوع بیماریهای قلبی در کودکان با کرانیوسینوستوز غیر سندرومیک مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین اصفهان از سال 1393 تا 1397 دکتر علی ریاضی دکتر علی خالدی   98/5/14    
طراحی راهنمای بالینی مراقبت از آسیب های ثانویه ی مغزی در بیماران با آسیب های تروماتیک مغزی شدید دکتر نصراله علی محمدی - دکتر علیرضا ایرج پور - دکتر بهرام امین منصور   94 95  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir