طرح های پژوهشی جراحی اعصاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/12/02-12:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع طرح  نام مجری طرح  همکاران طرح کد طرح   تاریخ شروع طرح  تاریخ پایان طرح  توضیحات طرح
طراحی راهنمای بالینی مراقبت از آسیب های ثانویه ی مغزی در بیماران با آسیب های تروماتیک مغزی شدید دکتر نصراله علی محمدی - دکتر علیرضا ایرج پور - دکتر بهرام امین منصور   94 95  
             
             

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir