طرح های پژوهشی آسیب شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/05/05-7:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع طرح نام مجری طرح همکاران طرح کد طرح تاریخ شروع طرح تاریخ پایان طرح توضیحات طرح
             
ایمیونوفنوتایپینگ لنفوسیتهای T خون محیطی در پنومونی Covid 19, گزارش موردی دکتر پردیس نعمت اللهی

دکتر فرزانه اشرفی 

دکتر سید علی درخشنده

دکتر سلماسی

199092 99/3/19 در حال اجرا  
بررسی ارتباط بین برخی عوامل خطرمحیطی و ابتلا به لوکمی حاد در کودکان کمتر از 15 سال مراجعه کرده به بیمارستان امید از فروردین ماه 96 تا فروردین ماه98 دکتر پردیس نعمت اللهی   196087 96/7/10 در حال اجرا  
بررسی بروز مارکر Ki-67 در نمونه های بیوپسی با تشخیص نفروپاتی ایمونوگلوبولین A و ارتباط آن با یافته های دموگرافیک، آزمایشگاهی و پاتولوژی بیماران دکتر آذر برادران          

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir