طرح های تحقیقاتی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/11/06-6:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

عنوان طرح مجری/مجریان همکاران وضعیت طرح کدطرح
         

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir