طرح های تحقیقاتی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/11/06-8:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

عنوان طرح مجری/مجریان همکاران وضعیت طرح کدطرح
         

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir