طرحهای پیشنهادی گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/01/26-7:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرحهای پیشنهادی پژوهشی گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir