طرحهای پژوهشی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/15-21:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف  عنوان طرح  نام و نام خانوادگی مجری  نام و نام خانوادگی همکاران  کد طرح تاریخ پایان طرح
1          
2          
3          
4          
5          

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir