طرحهای پژوهشی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/17-13:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع طرح نام مجری طرح کد طرح تاریخ شروع طرح تاریخ پایان طرح توضیحات طرح

بررسی کیفیت زندگی ، اضطراب و افسردگی در

بیماران کانسر تیروئید تیروئیدکتومی شده تحت درمان لووتیروکسین در دو مرحله مصرف لووتیروکسین و قطع مصرف دارو به

دلایل تشخیصی یا درمانی و مقایسه ي آن با گروه کنترل متشکل از افراد سالم"
دکتر مسعود مصلحی 190155 1390 1395  

سنتز و ارزیابی پروب­های­ تصویربرداری مولکولی رزنانس مغناطیسی با استفاده از نانوذرات سوپرپارامغناطیس اکسیدآهن کنژوگه شده با گیرنده عامل رشد اپیدرمال (SPION-EGFR) به منظور تشخیص سرطان ریه

دکتر داریوش شهبازی 194116 1/10/94 1/10/96  

بررسی افزايش بهره پرتودرمانی با پرتو ايكس بر سلول­های سرطانی پستان با حضور نانوکلاستر طلای ترکیب شده با آپتامر

دکتر داریوش شهبازی 195113 10/1395 10/1397  
بررسی تأثیر هم افزایی تابش فراصوت در فرکانس 1 MHz پیوسته و نانو ذرات نقره بر میزان مرگ MCسلولی سلول های F7 سرطان پستان دکتر احمد شانئی 192234 94/3/26 95/2/4  
بررسی تأثیر هم افزایی تابش امواج فراصوت در فرکانس 1 MHz پیوسته با شدتهای مختلف و نانو ذرات طلا با اندازه های مختلف  بر میزان مرگ سلولهای ملانوما پوست دکتر احمد شانئی 195043 95/4/15 96/4/15  
           
           
           
 طراحی و ساخت تشک مواج به منظور پیشگیری از زخم بستر  دکتر سعید کرباسی، محمد جعفر پیشه، سمیه چهاردولی، الهام اسفندیاری، دکتر حیدرعلی عابدی  186027  1386    
 مقایسه ای بین متابولیسم سلولی کندروسیت ها بر روی دو داربست زیست تخریب پذیر پلی یورتان و آلژینات تحت فشار هیدرواستاتیک  دکتر سعید کرباسی  185034  1386  1386  
 بررسی اثر فشار جزئی اکسیژن، pH و اسملاریته بر متابولیسم کندروسیت ها بر روی بسترهای آلژینات به منظور مهندسی بافت غضروف  دکتر سعید کرباسی  184017  1384   1384  
ساخت وسایل محافظت کننده بیماران  ناهید آسمان رفعت، دکتر سعید کرباسی  83390  1383 1383  
ارزیابی زیست سازگاری و زیست تخریب پذیری پلی یورتان های پزشکی به منظور ساخت غضروف مصنوعی  دکتر سعید کرباسی، دکتر سید علی علوی 82190 1382  1384  
بالابر افقی بیمار  رسول زفرقندی، دکتر حیدرعلی عابدی، ناهید آسمان رفعت، دکتر سعید کرباسی 83050   1382  1384  
طراحی و ساخت دستگاه بالابر بیمار  عباس عابدی، دکتر حیدرعلی عابدی، ناهید آسمان رفعت، رضوان زرکشان، دکتر سعید کرباسی   1380  1381  
تعیین میزان دوز دریافتی ماهانه کارکنان بخش پزشکی هسته ای بیمارستان سید الشهداء  دکتر محمد باقر توکلی    18/5/79  5/1/80  لامپهای فلورسنت علاوه بر نور مرئی , طیفی از پرتوهای فرابنفش (UV) را نیز تولید می کنند. UV تولیدی بر پوست و چشم افراد در معرض تابش , اثر نامطلوب می گذارد.از آنجا که در کشورهایی مانند آمریکا تحقیقات گسترده ای روی UV تولیدی این نوع لامپها صورت گرفته , انجام چنین کار جدیدی در کشور ضروری است.
بررسی خواص مکانیکی سیمانهای حاوی عنصر روی در دندانپزشکی ترمیمی و مقایسه آن با مقادیر استاندارد  دکتر محمد باقر توکلی    1/1/80  23/5/80  
ساخت تست ابجکت جهت کنترل کیفیت قدرت تفکیک فضایی دستگاه های اولتراسوند  دکتر محمد باقر توکلی    1/1/80  23/5/80  
تعیین میانگین دز دریافتی تخمدانها در بیماران زن مراجعه کننده به CT های شهر اصفهان جهت گرفتن CT Scan از لگن در سال 1378  دکتر محمد باقر توکلی        
تهیه نقشه توزیع تابش پرتوهای یونیزان در شهرستان اصفهان  دکتر محمد باقر توکلی        
ساخت دستگاه فتوتراپی تمام بدن  دکتر محمد باقر توکلی    23/5/80  1/1/80  
بررسی اشعه ( دوز) دریافتی تخمدانها در بیماران زن هیپرتیرویید در سنین باردار تحت ید درمانی  خانم دکتر شاهی -آقای عشاقی -آقای ذوالفقاری- دکتر محمد باقر توکلی        
مقایسه وضعیت استخوان ستون فقرات کمری و لگن زنان یائسه  دکتر محمد رضا سلامت- الهام تابش- دکتر محمد باقر توکلی- دکتر منصور سیاوش    24/5/86  4/7/86  
بررسی میزان رادیواکتیو و پرتوزایی آبهای معدنی دیمه در استان چهارمحال و بختیاری دکتر داریوش شهبازی    1385  1385 رادیونوکلئیدهای طبیعی موجود در آب یعنی رادیوم و رادون و محصولات واپاشی آنها یکی از روشهای پرتوگیری بشر از منابع طبیعی پرتوزا می باشند. با اندازه گیری غلظت های رادیونوکلئید در نمونه های آب آشامیدنی می توان میزان پرتوگیری داخلی و خارجی انسان را در هر منطقه محاسبه کرد. برای این منظور مطالعه و تعیین دوز دریافتی مردم از منابع و آبهای معدنی چشمه های دیمه منطقه کوهرنگ در استان جهارمحال و بختیاری که دارای آبهای صادراتی است، از اهمیت خاصی برخوردار است. بنا براین میزان دوز مؤثر سالیانه دریافتی توسط مصرف کنندگان آبهای منطقه، مقدار دوز مؤثر دریافتی در مقایسه با میزان مجاز تعریف شده توسط مراجع و نیز سهم گاز رادون در پرتوگیری آنها از این آبها از اهم اهداف این تحقیق می باشد. مواد و روشها: برای اندازه گیری غلظت عناصر مهم پرتوزا در آب آشامیدنی شامل Ra226 , 222Rn هشت چشمه اصلی منطقه دیمه مورد دررسی قرار گرفت, به طوری که 10 نمونه آب از تمامی هشت چشمه (یعنی 80 نمونه آب)جهت آشکار سازی عناصر ذکر شده انتخاب شد. غلظت 226 Ra در آب با استفاده از روش آزاد سازی گاز رادون، دختر گازی شکل آن و شمارش توسط آشکارساز سنتلاسیون با روش (Emanation) انجام گرفت و اندازه گیری غلظت رادون با استفاده از دستگاه آشکار ساز سنتیلاسیون مایع انجام شد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که پرتوگیری از آب آشامیدنی در مقایسه با سایر مسیرهای پرتوگیری بشر از اهمیت کمتری برخوردار است. همچنانی که نتایج نشان می دهند دوز موثر ناشی از مصرف آب آشامیدنی چشمه های دیمه در حدود Sv y-1 4/6 است که به مراتب کمتر از مقدار ) 0.45 mSv 45 /0 میلی سیورت ) است که توسط مراجع بین المللی بیان شده است و نیز این مقدار پرتو بسیار کمتر از پرتوگیری از استنشاق گاز رادون حاصل از پرتوهای کیهانی اندازه گیری شده توسط نگارنده در این منطقه و نیز کمتر از مقادیر اندازه گیری شده در دیگر کشورها می باشد.
بررسی پرتوگیری (دوز سطحی) بیماران در بخشهای رادیولوژی تشخیصی بیمارستانهای استان چهارمحال و بختیاری درسال 82 دکتر داریوش شهبازی    1384  1384 بیشترین پرتوگیری مردم از منابع پرتو ساخت بشر، ناشی از آزمایش های تشخیصی با پرتو ایکس می باشد که این امر به دلیل اجتناب ناپذیر بودن تشخیص با پرتوهای ایکس و همچنین تعداد آنها در میان افراد جامعه می باشد. ضمن اجتناب ناپذیر بودن پرتوگیری از این منابع، برای عملی کردن برنامه کاهش دوز جذبی بیماران و در عین حال افزایش کیفیت تصاویر رادیوگرافی در شش بیمارستان (هفت دستگاه رادیولوژی فعال) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی استان دوز سطحی بیماران مورد اندازه گیری قرار گرفت و نیز دوز مؤثر بیماران محاسبه گردید. با بررسی آزمایشات مرسوم تر رادیوگرافی و برای تعیین دوز دریافتی بیماران آزمایشات رادیوگرافی قفسه صدری (Posterior Anterior and Lateral) و جمجمه (Anterior Posterior or Posterior Anterior and Lateral) انجام پذیرفت. برای هر دستگاه 20 بیمار به صورت تصادفی انتخاب گردید، یعنی در کل 140 بیمار برای آزمایشات رادیوگرافی در نظر گرفته شدند. نتایج دوزیمتری که توسط دوز دریافتی پوست یا دوز سطحی (Entrance Surface Dose) ESD ، برای رادیوگرافی های مرسوم تر انجام گرفت برای PA قفسه صدری در محدوده 22/0 تا 45/1 و برای LAT قفسه صدری در محدوده 34/0 تا 90/4 mGy بوده است. این نتایج برای PA یا AP و LAT جمجمه به ترتیب در محدوده 55/2 تا 45/8 و 85/2 تا 12/9 mGy اندازه گیری شد. این مقادیر کمی بیشتر از مقادیر توصیه شده توسط کمیته بین المللی حفاظت در برابر پرتوها می باشد. بنابراین، داشتن برنامه های بررسی کنترل کیفیت (Quality control) یا تضمین کیفیت (Quality assurance) در مراکز رادیولوژی کشور امری ضروری است و می بایست تمامی آزمایشات رادیوگرافی تحت شرایط دوز دریافتی کمتر برای بیماران انجام شود که در نتیجه ریسک ابتلا به سرطان ناشی از آزمایشات رادیوگرافی کاهش می یابد.
کنترل کیفی دستگاههای رادیولوژی تشخیصی بیمارستانهای استان چهارمحال و بختیاری دکتر داریوش شهبازی       بیشترین پرتوگیری مردم از منابع پرتو ساخت بشر، ناشی از آزمایش های تشخیصی با پرتو ایکس می باشد. این امر به دلیل اجتناب ناپذیر بودن تشخیص، عدم وجود روش های جایگزین و همچنین تعداد این آزمایشات در میان افراد جامعه می باشد. یکی از دلائل عمده پرتوگیری های غیر ضروری مردم، نداشتن برنامه های بررسی کنترل کیفیت (Quality Control) یا تضمین کیفیت (Quality Assurance) در مراکز رادیولوژی است. ضمن اجتناب ناپذیر بودن پرتوگیری از این منابع، برای عملی کردن برنامه کنترل کیفی (کاهش دوز جذبی و افزایش کیفیت تصاویر رادیوگرافی)، پارامترهای مختلفی از قبیل کیلو ولتاژ دستگاه ((KVp، میلی آمپر mA)) ، زمان تابش(s)، فاصله فیلم تا تیوب اشعه ایکس، فیلترهای اضافی، لایه نیم جذب و شرایط کاست فیلم مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای این منظور هفت دستگاه رادیولوژی تشخیصی در شش بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی آزمایشات مختلف رادیوگرافی و برای مقایسه دوز دریافتی قبل و پس از عملی کردن برنامه کنترل کیفیت، آزمایشات رادیوگرافی قفسه صدری انجام شد. برای هر دستگاه 10 بیمار به صورت تصادفی انتخاب گردید، یعنی در کل 70 بیمار برای آزمایشات قفسه صدری در نظر گرفته شدند. نتایج دوزیمتری که توسط دوز دریافتی پوست (Entrance Skin Dose) ESD ، برای رادیوگرافی قفسه صدری انجام گرفت حدود 7/. میلی گری قبل از انجام برنامه کنترل کیفی بود. برای کاهش دوز، برنامه کنترل کیفی و شرایط تابش به کار برده شد که متوسط دوز دریافتی برای آزمایشات رادیوگرافی قفسه صدری حدود 40% کاهش یافت. بر اساس نتایج این تحقیق، تعداد کل افراد تحت آزمایشات رادیوگرافی حدود 500000 نفر می باشد که اگر برنامه کنترل کیفی به درستی صورت پذیرد، مقدار دوز تجمعی (Collective Dose) در حدود 140= (500000  mGy 28 /. ) Man-Sievert خواهد بود. بنابراین تمامی آزمایشات رادیوگرافی تحت شرایط دوز دریافتی کمتر برای بیماران انجام خواهد شد که در نتیجه ریسک ابتلا به سرطان ناشی از آزمایشات رادیوگرافی کاهش می یابد.
اندازه گیری پرتوهای زمینه در استان چهارمحال و بختیاری دکتر داریوش شهبازی        
تطابق تصاویر پزشکیCT و MR از مغز به روش اطلاعات متقابل دکتر علیرضا مهری       تصویربرداری در پزشکی، یکی از شاخه های موثر و کارآمد درعلم پزشکی است. تصویربرداری نه تنها در تشخیص ‏های بالینی بلکه در طرح و اجرای عمل های جراحی و در روش های رادیوتراپی، کاربرد چشمگیری دارد. دستگاه های ‏تصویربرداری اغلب دو هدف را دنبال می کنند: دسته ای به اطلاعات آناتومی ‏‎(Anatomical Imaging)‎‏ از اعضای بدن ‏منجر می شوند (مانند ‏US,MRI,CT,X-ray‏ و...) و دسته ای دیگر به اطلاعات از نحوة عملکرد عضو مورد ‏نظر‎(Functional Imaging)‎‏ می پردازند‏‎.‎‏ (‏‎ ‎مانندECG,EEG,PET,SPECT‏ و...). در این تحقیق با توجه به اینکه ‏روش اطلاعات متقابل در تطبیق تصاویر غیر پزشکی مؤثر بوده است، چگونگی عملکرد اطلاعات متقابل در انطباق تصاویر ‏پزشکی، مورد بررسی قرار می گیرد. ‏ مواد وروش ها: دو نوع تصویر ‏MRوCT‏ مغز، یکی به عنوان تصویر مرجع و دیگری به عنوان تصویر شناور در نظر گرفته ‏می شود. شدت تصویر شناور را توسط پارامترهای تبدیلTα ‎‏ به گونه ای تغییر داده که با تصویر مرجع، دارای ماکزیمم ‏اطلاعات متقابل باشد. به منظور اثر بهینه، شدت های تصاویر شناور و مرجع بطور خطی در دامنه (255و0) مقیاس بندی می ‏شوند. جهت برآوردهای توزیع شدت جفتی و کناری، از نرمالیزاسیون استفاده می شود. با استفاده ازقانون"کولبک-لیبلر" در ‏احتمالات، اطلاعات متقابل شدت دو تصویر به حداکثر رسانده می شود. معمولاً تمام پیکسل های متناظر در شدت تصاویر ‏شناور را در تصویر مرجع نمی توان یافت، بنابراین جهت یافتن مقادیر شدت این نقاط از روش درون یابی‎(Partial ‎Valume Interpolation) PVI‏ می توان استفاده نمود. عملیات مذکور با نوشتن برنامه های کامپیوتری در محیط نرم ‏افزار مطلب‎(Matlab)‎‏ انجام گرفته است.‏ نتایج:‏ ‏ مقدار شدت تصاویر با تغییرات مقدار اطلاعات متقابل، رابطه ای خطی دارد. دراین تحقیق ماکزیمم اطلاعات متقابل شدت ‏تصاویر شناور و مرجع، برای مقادیر جابجایی در جهت محور ‏X‏ ها(11= ‏‎(X‏ ومحور‏‎ Y‎ها(11=‏‎ (Y‏ و چرخش زاویه حول ‏مرکز تصویر(52/.‏th=‎‏)، برای تصاویر همگون بدست آمد. اطلاعات حاصل از این آزمون برای تصاویر همگون در رنج تقریباً ‏یکنواخت و قابل قبول است. این ارقام بین 8 الی 10 با انحراف معیار حدود 2/1 برای جابجایی، و4/. الی58/. برای زاویة دوران ‏می باشد. در صورتی که نتایج حاصل از ماکزیمم اطلاعات متقابل تصاویر غیرهمگون(‏MR ‎و‎ CT‎‏) از یکنواختی خوبی ‏همانندتصاویر همگون، برخوردار نمی باشد، به گونه ای که رنج تغییرات جابجایی5 الی11 بوده و دارای انحراف معیار نسبتاً ‏بالایی در حدود 6 است. زاویة دوران نیز تغییرات بالایی دارد.‏ بحث و نتیجه گیری:‏ ‏ نتایج فوق، بدین مفهوم است که روش به کار رفته برای تصاویر همگون قابل قبول ومؤثر است . ولیکن این روش برای ‏تصاویر غیرهمگون، دقت لازم را نداشته و تطابق این گونه تصاویر دارای خطای غیر قابل قبول می باشد. علت عدم کارآیی این ‏روش در تصاویر غیرهمگون می تواند با تابع توزیع احتمال شدت این تصاویر مرتبط باشد. زیراکه چگونگی تشکیل تصویر در ‏سیستم هایCT ‎وMR‏ کاملاً متفاوت بوده و بافت های مؤثر در تشکیل تصاویر از توزیع احتمال متفاوتی برخوردار‎ ‎می باشند. ‏‎
طراحی و ساخت دانسیتو متر فیلم رادیولوژی علیرضامهری دهنوی ، و مهندس مصطفی نریمانی        
طراحی و ساخت مدارات افزایش دهنده قابلیت های دستگاه یونورسال تست(Dartec) موجود در گروه فیزیک و مهندسی پزشکی مهندس سعید کرمانی- دکتر علیرضامهری        
کامپیوتریزه کردن دستگاه خود تزریقی داخل وریدی دکتر سعید کرمانی-دکتر علی نسیمی    1383  1383  
طراحی و ساخت مولد جهت تحریک پروب اولتراسوند دکتر سعید کرمانی    1381  1382 یکی از مهمترین اجزاء هر سیستم اولتراسوندی، مولد پالس ولتاژ بالا میباشد. این مولد به منظور تحریک پروپهای اولتراسوند بکار میرود که مبدل انرژی الکتریکی به امواج مکانیکی میباشد.هدف طراحی یک پالس سازپانصد ولت، ده آمپر با زمان گذر ده نانو ثانیه با MOSFETهای ارزان قیمت موجود در بازار ایران میباشد.روش و مواد: در این طرح از Cascode کردن MOSFETهای معمولی به منظور بدست آوردن زمانهای گذرأیی کمتر از ده نانو ثانیه بهرهگیری شده است و برای تولید Burst ، قابل کنترل از دو هزار تا 100 هرتز، ترکیب مدار اسیلاتور کنترل شده با ولتاژ( VCO ) و مونواستابل معمولی بکار رفته است .با استفاده از روش کنترل لغزان وکلید زنی منبع تغذیه قابل کنترل از صد تا پانصد ولت طراحی شده نتیجه:توسط ژنراتور پالس ساخته شده میتوان توانی در حدود پنج کیلو وات را تأمین نمود عرض پالسها از صد تا هزار نانو ثانیه و به صورت کنترل شدهای با تعداد تکرار بیش از صد تا دو هزار بار در ثانیه قابل انتخاب میباشد.بحث و نتیجه گیری:قطعات سوئیچ خیلی سریع قدرتی مانند MOSFET, IGBT بسیار گران که دسترسی به آن در بازار ایران محدود میباشد. روش Cascode کردن MOSFETهای معمولی میتواند در رنج کاری سوئیچ صد نانو ثانیه با توان پنج کیلو وات جانشین مناسبی برای آنها باشد. همچنین ترکیب VCO و منواستابل بمنظور ایجاد پالسهایی Burst با عرض پالس کم ( nsec1000- 100 ) و تکرار صد تا دو هزار بار در ثانیه روش مناسبی است.
A Study about Extraction of Hyaluronic Acid from Cockscomb محمد رفیعی نیا، فریبا اورنگ، حمید میرزاده        
Manufacture of In situ Forming Systems based on PLGA as corticosteroid Drugs Delivery System محمد رفیعی نیا، حمید میرزاده، حمید موبدی، احمد جمشیدی    1384  1386  
Synthesis and characterization of Polyurethane Biomedical Grade for Medical Applications محمد رفیعی نیا، فریبا اورنگ    1382  1383  
Strategic Research about applications of Controlled Release Technology in Drug, Food and Agriculture Industries محمد رفیعی نیا، شهریار شریفی، دکتر رفیعی، مهندسی امین منصور    1379  1383  
Investigation of Effects of Porosity and Morphology on Release Behavior of Biological Agents from Polyurethane Microspheres محمد رفیعی نیا، فریبا اورنگ    1380  1382  

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir