طرحهای پژوهشی گروه اورولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/03/30-7:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع طرح  نام مجری طرح  همکاران طرح کد طرح   تاریخ شروع طرح  تاریخ پایان طرح  توضیحات طرح
در مورد سنگهاي سيستم ادراري طرحهاي در حال انجام وجود دارد گروه ارولوژي دكتر مهردادمحمدي   94-95 96 درحال انجام
             
             
             
             

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir