طراحی ساختار کارپوشه گروه داخلی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/06/28-7:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه طراحی ساختار کارپوشه گروه داخلی و بررسی چالش های استفاده از آن با حضور آقای دکتر ایرج، خانم دکتر شهیدی، خانم دکتر معین زاده، خانم دکتر وفامهر و آقای هورتمنی در تاریخ 96/6/22 در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir