ضوابط و اهداف آموزشی (کوریکولوم)

تاریخ ایجاد شنبه,1396/08/20-12:30
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir