صورتجلسات گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد جمعه,1397/06/30-23:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دانشجو مقطع تحصیلی

تاریخ دفاع

صورتجلسه

ریحانه طاووسی پزشکی عمومی 97/6/6 صورتجلسه دفاع
هاجر احمدی  پزشکی عمومی 97/4/4 صورتجلسه دفاع

تاکنون دفاع از پایان نامه های دانشجویان در گروه برگزار نشده است.

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir