صورتجلسات گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/11-18:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دانشجو مقطع تحصیلی

تاریخ دفاع

صورتجلسه

رضیه اسحاقیان طب ایرانی 97/11/24  
ریحانه طاووسی پزشکی عمومی 97/6/6 صورتجلسه دفاع
هاجر احمدی  پزشکی عمومی 97/4/4 صورتجلسه دفاع

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir