صورتجلسات گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/04/09-21:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دانشجو

تاریخ دفاع

صورتجلسه

- - -
- - -

تاکنون دفاع از پایان نامه های دانشجویان در گروه برگزار نشده است.

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir