صورتجلسات دفاع گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/29-10:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دانشجو تاریخ دفاع صورتجلسه
سرکار خانم مریم مقیمیان ۹۷/۲/۹ *
سرکار خانم زهره مناجاتی ۹۵/۴/۵ *
سرکارخانم نرگس افهمی ۹۳/۱۲/۱۶ *
سرکارخانم مریم قاسمی ۹۴/۲/۱۹ *
سرکارخانم  پیمانه شکراللهی ۹۴/۱۲/۱۵ *
سرکارخانم محبوبه اسدی ۹۲/۷/۷ *

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir