صورتجلسات دفاع گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/10/12-10:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دانشجو تاریخ دفاع صورتجلسه
حسن خیرخواه 96/8/24

موضوع پایان نامه اقای حسن خیرخواه دانشجوی Ph.D  رشته فیزیولوژی به شماره 931134601 تحت عنوان : بررسی اثر آسیب نخاعی بر حافظه کاری مهارت حرکتی ریتم های مغزی وتغییرات میزان دوپامین و گیرنده های D1 و D2  در قشر پره فرنتال موش های صحرایی نر به راهنمای اقایان دکتر حجت الله علایی و دکتر پرویز شهابی مورد بحث بررسی و تصویب قرار گرفت.

فاطمه شریفی 96/8/24

موضوع پایان نامه خانم فاطمه شریفی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی به شماره 951141106 تحت عنوان:  بررسی اثرات آسیب حاد کلیه و نقش تداخلی استروژن بر عملکرد هیپوکامپ(حافظه فضایی، حافظه اجتنابی و الکتروفیزیولوژی) در رات های ماده اوارکتومی شده و به راهنمائی آقای دکتر پرهام رئیسی و خانم دکتر مریم ملک مورد بحث، بررسی و تصویب قرار گرفت.

 

نگار یاوری 96/8/24 موضوع پایان نامه خانم نگار یاوری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیولوی به شماره 951141109 تحت عنوان بررسی اثر هیپوکسی بر روی ترشحات فیبروبلاست توموری و روند گذر از حالت اپی تلیال به مزانشیمی در سرطان پانکراس. و به راهنمائی خانم دکتر شقایق حق جوی جوانمرد مورد بحث، بررسی و تصویب قرار گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir