صورتجلسات دفاع گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/17-14:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی تاریخ دفاع صورتجلسه نام و نام خانوادگی دانشجو تاریخ دفاع صورتجلسه
دکتری تخصصی کارشناسی ارشد
      خانم سمیرا شریعتی نجف آبادی 1397/10/15 صورتجلسه
      آقای علی اصغر درعلی 1397/06/06 صورتجلسه
      خانم فاطمه هاشمی   صورتجلسه
      خانم سحر قصوری 1397/07/02 صورتجلسه
      آقای امیر مختاریان 1397/03/02 صورتجلسه
      خانم زینب السادات حسینی کوهستانی 1396/11/23 صورتجلسه
آقای محمد جواد سعیدی 1397/09/19 صورت جلسه خانم فرناز خدیوی 1396/06/27 صورتجلسه
آقای محمد علی ایزدی 1397/05/03 صورت جلسه خانم مهرنوش ملک زاده 1395/06/29 صورت جلسه
آقای مجید پور انتظاری 1396/03/31 صورت جلسه خانم لیلا ناصری 1395/06/29 صورت جلسه
آقای ایرج رشیدی 1395/10/20 صورت جلسه خانم مریم بهرامی 1395/06/29 صورت جلسه
آقای محسن اسلامی فارسانی 1395/09/29 صورت جلسه خانم ناهید صادق نژاد 1395/03/17 صورت جلسه
آقای زین العابدین شریفیان 1395/08/11 صورت جلسه آقای ابراهیم مومنی 1395/03/16 صورت جلسه
آقای سعید زمانی 1395/06/29 صورت جلسه آقای هادی دیده ور 1394/12/03 صورت جلسه
خانم اکرم صادقی دستجردی 1395/06/24 صورت جلسه آقای محسن اصغری 1394/11/28 صورت جلسه
آقای محمد زمانی 1395/03/10 صورت جلسه آقای علی صمدی 1394/11/27 صورت جلسه
آقای فریدون کاووسی 1394/02/29 صورت جلسه خانم منصوره هدایتی 1393/12/25 صورت جلسه
خانم فاطمه سادات مصطفوی 1393/02/15 صورت جلسه آقای مجتبی اسماعیلی 1393/12/23 صورت جلسه
آقای ناظم قاسمی  1393/02/01 صورت جلسه خانم فاطمه کمیجانی 1393/03/12 صورت جلسه
خانم سیده زهرا بابازاده 1392/12/12 صورت جلسه خانم رحیمه سیفعلی 1393/03/12 صورت جلسه
آقای محمد کریمی پور 1392/12/08 صورت جلسه خانم خاطره فاضلیان 1393/02/29 صورت جلسه
خانم شیوار روشنخواه 1392/12/08 صورت جلسه خانم مرضیه صادقیان 1393/02/22 صورت جلسه
آقای علی والیانی 1392/06/13 صورت جلسه خانم ریحانه سید ابراهیمی 1392/12/27 صورت جلسه
خانم آزاده کبیری 1391/12/21 صورت جلسه خانم روناک زارعی 1392/12/27 صورت جلسه
آقای ملک مسعود انصار 1391/11/08 صورت جلسه آقای مصطفی پیوندی 1392/12/16 صورت جلسه
آقای محمد رضا سلحشور 1391/06/29 صورت جلسه خانم منا گرجی 1392/12/26 صورت جلسه
آقای احمد شبانی زاده 1390/06/27 صورت جلسه آقای سید احمد واعظ 1392/12/05 صورت جلسه
خانم زهرا تقی پور 1390/05/24 صورت جلسه خانم مهتاب تیموری 1392/11/28 صورت جلسه
آقای علی نیاپور 1390/04/27 صورت جلسه خانم فاطمه مازینی 1392/11/02 صورت جلسه
آقای محسن سقا 1388/09/30 صورت جلسه خانم زهرا خسروی زاده 1392/10/21 صورت جلسه
خانم مریم انجم شعاع 1386/12/07 صورت جلسه خانم ملیحه جهرمی 1391/11/23 صورت جلسه
خانم معصومه فغانی 1386/12/06 صورت جلسه آقای سعید زمانی 1390/12/15 صورت جلسه
آقای محمد قاسم گل محمدی 1386/08/28 صورت جلسه آقای محمد جعفر حائر 1389/07/13 صورت جلسه
آقای حسن آذری 1386/07/09 صورت جلسه خانم عاطفه شموسی 1389/07/05 صورت جلسه
آقای رحیم گل محمدی 1385/05/04 صورت جلسه خانم سمیه فلاح نژاد 1389/06/08 صورت جلسه
آقای محمد رضا دارابی 1383/03/30 صورت جلسه خانم فرشته علی اکبری 1389/06/07 صورت جلسه
آقای حجت اله کریمی جشنی 1382/11/15 صورت جلسه آقای احمد تیموری نژاد 1388/12/17 صورت جلسه
آقای عباسعلی ربیعی 1382/07/07 صورت جلسه آقای عطااله فتح اله پور 1387/12/19 صورت جلسه
آقای محمد حسینی شریف آبادی 1382/07/01 صورت جلسه خانم سیده زهرا بابازاده 1387/12/19 صورت جلسه
خانم روشنک ابوترابی 1381/11/29 صورت جلسه خانم مریم سلیمانی 1387/11/21 صورت جلسه
آقای مرتضی انوری 1381/07/27 صورت جلسه خانم وجیهه عسگری 1387/07/22 صورت جلسه
آقای سید فخرالدین مصباح اردکانی 1381/07/17 صورت جلسه خانم معصومه سنایی 1387/05/07 صورت جلسه
آقای حمید بهرامیان 1379/11/20 صورت جلسه خانم نوش آفرین خواجوی 1386/12/27 صورت جلسه
خانم شهناز رضوی 1379/05/13 صورت جلسه آقای محمد طاهر تقدسی 1386/02/03 صورت جلسه
آقای محمد مردانی 1376/12/05 صورت جلسه آقای رضا شیرازی 1385/04/27 صورت جلسه
آقای زین العابدین بهدادی پور 1374/10/05 صورت جلسه خانم ستاره جوانمردی 1385/03/22 صورت جلسه
      آقای پرویز واحدی 1384/10/26 صورت جلسه
      خانم هما رسولی 1384/08/03 صورت جلسه
      آقای سهراب یوسفی جوجاده 1383/09/09 صورت جلسه
      خانم ندا نقشی زادیان 1383/07 صورت جلسه
      آقای مجید نقدی 1383/03/25 صورت جلسه
      آقای مهرزاد جعفری برمک 1383/03/18 صورت جلسه
      آقای محمد صالحی 1383/02/12 صورت جلسه
      خانم مهین صابری 1382/09/15 صورت جلسه
      خانم مریم سربیشگی 1382/07/05 صورت جلسه
      خانم ایمانه شمایلی یگانه 1382/04/31 صورت جلسه
      خانم حبیبه ازوجی 1382/04/31 صورت جلسه
      آقای اردشیر ساکی 1382/02/22 صورت جلسه
      آقای حمید رضا غفاری 1381/11/14 صورت جلسه
      خانم افسانه مافی 1380/10 صورت جلسه
      آقای عباس مقدم 1380/10 صورت جلسه
      خانم صفورا توفیق حسابی 1380/09/06 صورت جلسه
      آقای یونس ابوالقاسمی 1380/04/31 صورت جلسه
      خانم بهشته ابوحمزه 1378/11/28 صورت جلسه
      خانم شیرین رئیسی دهکردی 1378/04/13 صورت جلسه
      خانم شهربانو رعیت 1376/12/05 صورت جلسه
      خانم گیتی زرین فرد 1376/09/05 صورت جلسه
      خانم پروین ملک جمشیدی 1376/05/09 صورت جلسه
      آقای اردشیر معیری و خانم مهرنوش شیبانی فر 1376/03/11 صورت جلسه
      آقای علی رضا قنادی 1376/01/30 صورت جلسه
      خانم فلورا خسروی 1375/12/04 صورت جلسه
      خانم نوشین امیرپور 1375/05/15 صورت جلسه
      خانم میترا سلیمانی 1375/05/07 صورت جلسه
      آقای همایون نادریان 1374/05/31 صورت جلسه
      آقای ابوالقاسم عباسی 1374/02/09 صورت جلسه
      آقای علی اکبر آقابابایی 1373/12/22 صورت جلسه
      آقای غلامرضا کاکا 1373/04/25 صورت جلسه
      آقای امیر مسعود مشایخ 1373/01/15 صورت جلسه
      آقای شاهین غزلی 1372/09/28 صورت جلسه
      آقای وحید منصوری 1370/09/21 صورت جلسه
      آقای محمد علی خامی   صورت جلسه

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir