صورتجلسات دفاع گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/09-13:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دانشجو تاریخ دفاع صورتجلسه
کارشناسی ارشد
خانم مهرنوش ملک زاده 1395/06/29 صورت جلسه
خانم لیلا ناصری 1395/06/29 صورت جلسه
خانم مریم بهرامی 1395/06/29 صورت جلسه
خانم ناهید صادق نژاد 1395/03/17 صورت جلسه
آقای ابراهیم مومنی 1395/03/16 صورت جلسه
آقای هادی دیده ور 1394/12/03 صورت جلسه
آقای محسن اصغری 1394/11/28 صورت جلسه
آقای علی صمدی 1394/11/27 صورت جلسه
خانم منصوره هدایتی 1393/12/25 صورت جلسه
آقای مجتبی اسماعیلی 1393/12/23 صورت جلسه
خانم فاطمه کمیجانی 1393/03/12 صورت جلسه
خانم رحیمه سیفعلی 1393/03/12 صورت جلسه
خانم خاطره فاضلیان 1393/02/29 صورت جلسه
خانم مرضیه صادقیان 1393/02/22 صورت جلسه
خانم ریحانه سید ابراهیمی 1392/12/27 صورت جلسه
خانم روناک زارعی 1392/12/27 صورت جلسه
آقای مصطفی پیوندی 1392/12/16 صورت جلسه
خانم منا گرجی 1392/12/26 صورت جلسه
آقای سید احمد واعظ 1392/12/05 صورت جلسه
خانم مهتاب تیموری 1392/11/28 صورت جلسه
خانم فاطمه مازینی 1392/11/02 صورت جلسه
خانم زهرا خسروی زاده 1392/10/21 صورت جلسه
خانم ملیحه جهرمی 1391/11/23 صورت جلسه
آقای سعید زمانی 1390/12/15 صورت جلسه
آقای محمد جعفر حائر 1389/07/13 صورت جلسه
خانم عاطفه شموسی 1389/07/05 صورت جلسه
خانم سمیه فلاح نژاد 1389/06/08 صورت جلسه
خانم فرشته علی اکبری 1389/06/07 صورت جلسه
آقای احمد تیموری نژاد 1388/12/17 صورت جلسه
آقای عطااله فتح اله پور 1387/12/19 صورت جلسه
خانم سیده زهرا بابازاده 1387/12/19 صورت جلسه
خانم مریم سلیمانی 1387/11/21 صورت جلسه
خانم وجیهه عسگری 1387/07/22 صورت جلسه
خانم معصومه سنایی 1387/05/07 صورت جلسه
خانم نوش آفرین خواجوی 1386/12/27 صورت جلسه
آقای محمد طاهر تقدسی 1386/02/03 صورت جلسه
آقای رضا شیرازی 1385/04/27 صورت جلسه
خانم ستاره جوانمردی 1385/03/22 صورت جلسه
آقای پرویز واحدی 1384/10/26 صورت جلسه
خانم هما رسولی 1384/08/03 صورت جلسه
آقای سهراب یوسفی جوجاده 1383/09/09 صورت جلسه
خانم ندا نقشی زادیان 1383/07 صورت جلسه
آقای مجید نقدی 1383/03/25 صورت جلسه
آقای مهرزاد جعفری برمک 1383/03/18 صورت جلسه
آقای محمد صالحی 1383/02/12 صورت جلسه
خانم مهین صابری 1382/09/15 صورت جلسه
خانم مریم سربیشگی 1382/07/05 صورت جلسه
خانم ایمانه شمایلی یگانه 1382/04/31 صورت جلسه
خانم حبیبه ازوجی 1382/04/31 صورت جلسه
آقای اردشیر ساکی 1382/02/22 صورت جلسه
آقای حمید رضا غفاری 1381/11/14 صورت جلسه
خانم افسانه مافی 1380/10 صورت جلسه
آقای عباس مقدم 1380/10 صورت جلسه
خانم صفورا توفیق حسابی 1380/09/06 صورت جلسه
آقای یونس ابوالقاسمی 1380/04/31 صورت جلسه
خانم بهشته ابوحمزه 1378/11/28 صورت جلسه
خانم شیرین رئیسی دهکردی 1378/04/13 صورت جلسه
خانم شهربانو رعیت 1376/12/05 صورت جلسه
خانم گیتی زرین فرد 1376/09/05 صورت جلسه
خانم پروین ملک جمشیدی 1376/05/09 صورت جلسه
آقای اردشیر معیری و خانم مهرنوش شیبانی فر 1376/03/11 صورت جلسه
آقای علی رضا قنادی 1376/01/30 صورت جلسه
خانم فلورا خسروی 1375/12/04 صورت جلسه
خانم نوشین امیرپور 1375/05/15 صورت جلسه
خانم میترا سلیمانی 1375/05/07 صورت جلسه
آقای همایون نادریان 1374/05/31 صورت جلسه
آقای ابوالقاسم عباسی 1374/02/09 صورت جلسه
آقای علی اکبر آقابابایی 1373/12/22 صورت جلسه
آقای غلامرضا کاکا 1373/04/25 صورت جلسه
آقای امیر مسعود مشایخ 1373/01/15 صورت جلسه
آقای شاهین غزلی 1372/09/28 صورت جلسه
آقای وحید منصوری 1370/09/21 صورت جلسه
آقای محمد علی خامی   صورت جلسه

 

 

نام و نام خانوادگی دانشجو

دکتری

تاریخ دفاع صورتجلسه
آقای مجید پور انتظاری 1396/03/31 صورت جلسه
آقای ایرج رشیدی 1395/10/20 صورت جلسه
آقای محسن اسلامی فارسانی 1395/09/29 صورت جلسه
آقای زین العابدین شریفیان 1395/08/11 صورت جلسه
آقای سعید زمانی 1395/06/29 صورت جلسه
خانم اکرم صادقی دستجردی 1395/06/24 صورت جلسه
آقای محمد زمانی 1395/03/10 صورت جلسه
آقای فریدون کاووسی 1394/02/29 صورت جلسه
خانم فاطمه سادات مصطفوی 1393/02/15 صورت جلسه
آقای ناظم قاسمی  1393/02/01 صورت جلسه
خانم سیده زهرا بابازاده 1392/12/12 صورت جلسه
آقای محمد کریمی پور 1392/12/08 صورت جلسه
خانم شیوار روشنخواه 1392/12/08 صورت جلسه
آقای علی والیانی 1392/06/13 صورت جلسه
خانم آزاده کبیری 1391/12/21 صورت جلسه
آقای ملک مسعود انصار 1391/11/08 صورت جلسه
آقای محمد رضا سلحشور 1391/06/29 صورت جلسه
آقای احمد شبانی زاده 1390/06/27 صورت جلسه
خانم زهرا تقی پور 1390/05/24 صورت جلسه
آقای علی نیاپور 1390/04/27 صورت جلسه
آقای محسن سقا 1388/09/30 صورت جلسه
خانم مریم انجم شعاع 1386/12/07 صورت جلسه
خانم معصومه فغانی 1386/12/06 صورت جلسه
آقای محمد قاسم گل محمدی 1386/08/28 صورت جلسه
آقای حسن آذری 1386/07/09 صورت جلسه
آقای رحیم گل محمدی 1385/05/04 صورت جلسه
آقای محمد رضا دارابی 1383/03/30 صورت جلسه
آقای حجت اله کریمی جشنی 1382/11/15 صورت جلسه
آقای عباسعلی ربیعی 1382/07/07 صورت جلسه
آقای محمد حسینی شریف آبادی 1382/07/01 صورت جلسه
خانم روشنک ابوترابی 1381/11/29 صورت جلسه
آقای مرتضی انوری 1381/07/27 صورت جلسه
آقای سید فخرالدین مصباح اردکانی 1381/07/17 صورت جلسه
آقای حمید بهرامیان 1379/11/20 صورت جلسه
خانم شهناز رضوی 1379/05/13 صورت جلسه
آقای محمد مردانی 1376/12/05 صورت جلسه
آقای زین العابدین بهدادی پور 1374/10/05 صورت جلسه

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir