شورای پژوهشی ent

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/23-11:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
96/5/12 تصويب پروپوزال دستياران و كارورزان
96/2/21 طرح پروپوزال دستياران
95/12/5 تصويب پروپوزال دستياران و كارورزان
95/11/28 تصويب پروپوزال كارورزان
95/11/14 تصويب پروپوزال دستياران
95/10/16 تصويب پروپوزال كارورزان
95/8/27 تصويب پروپوزال دستياران و كارورزان
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir