شورای پژوهشی ent

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/02/02-9:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
98/11/24 طرح و تصويب پروپوزال دستياران
98/9/28 طرح پروپوزال دستياران
98/7/1 طرح پروپوزال دستياران و كارورزان
98/2/17 طرح پروپوزال دستياران و كارورزان
97/10/20 طرح پروپوزال دستياران و كارورزان
97/6/22 طرح پروپوزال دستياران و كارورزان
97/2/6 طرح پروپوزال دستياران و كارورزان
96/12/10 طرح پروپوزال كارورزان ودستياران
96/11/26 طرح پروپوزال كارورزان و دستياران
96/10/28 تصويب پروپوزال كارورزان
96/9/30 تصويب پروپوزال كارورزان
96/7/27 تصويب پروپوزال كارورزان
96/6/2 تصويب پروپوزال كارورزان
96/5/12 تصويب پروپوزال دستياران و كارورزان
96/2/21 طرح پروپوزال دستياران
95/12/5 تصويب پروپوزال دستياران و كارورزان
95/11/28 تصويب پروپوزال كارورزان
95/11/14 تصويب پروپوزال دستياران
95/10/16 تصويب پروپوزال كارورزان
95/8/27 تصويب پروپوزال دستياران و كارورزان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir