شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد شنبه,1394/01/15-12:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه نتیجه صورتجلسه
     
     
     

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir