شورای پژوهشی گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/23-6:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورای پژوهشی
35 98/4/3
34 98/3/2
33 98/2/16
32 97/12/20
31 97/11/15
30 97/10/10
29 97/9/12
28 97/8/10
27 97/7/15
26 97/7/1
25 97/5/15
24 97/3/28
23 97/3/10
22 97/2/16
21 96/5/23
20 96/5/9
19 96/4/26
18 96/4/12
17 96/3/22
16 96/3/8
15 96/2/18
14 96/2/4
13 96/7/3
12 96/1/21
11 95/12/23
10 95/12/2
9 95/11/18
8 95/11/4
7 95/10/19
6 95/10/6
5 95/9/15
4 95/9/1
3 95/8/17
2 95/8/3
1 95/7/19

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir