شورای پژوهشی گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/11/20-12:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
  تاریخ برگزاری شورای پژوهشی
ردیف بررسی طرح های پژوهشی و پایان نامه ها
52 99/11/18
51 99/10/4
50 99/8/22
49 99/7/3
48 99/5/6
47 99/4/23
46 99/4/2
45 99/3/19
44 99/3/1
43 99/2/8
42 99/2/1
41 98/11/21
40 98/11/14
39 98/10/10
38 98/9/11
37 98/8/20
36 98/7/29
35 98/4/3
34 98/3/2
33 98/2/16
32 97/12/20
31 97/11/15
30 97/10/10
29 97/9/12
28 97/8/10
27 97/7/15
26 97/7/1
25 97/5/15
24 97/3/28
23 97/3/10
22 97/2/16
21 96/5/23
20 96/5/9
19 96/4/26
18 96/4/12
17 96/3/22
16 96/3/8
15 96/2/18
14 96/2/4
13 96/7/3
12 96/1/21
11 95/12/23
10 95/12/2
9 95/11/18
8 95/11/4
7 95/10/19
6 95/10/6
5 95/9/15
4 95/9/1
3 95/8/17
2 95/8/3
1 95/7/19

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir