شورای پژوهشی گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/07/19-12:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ جلسه عنوان
95/7/19 تصویب پروپوزال آقای حسین عبدالخالق به راهنمایی سرکار خانم دکتر نسترن ایزدی با عنوان بررسی انواع تغییرات ECG در بیماران با متادون بستری در بخش مسمومین در بیمارستان نور
95/8/3 تصویب عنوان پایانامه دستیار فلو سم شناسی بالینی اقای دکتر اطرشی
95/8/17 موردی برای تشکیل جلسه نبود
95/9/1 تصویب پروپوزال خانم لیلا هلاکوئی به راهنمایی سرکار خانم دکتر نسترن ایزدی و جناب آقای دکتر احمد یراقی با عنوان بررسی مقایسه ای BIS در بیماران مسموم با انواع با و بدون نیاز به لوله گذاری تراشه
95/9/15 موردی برای تشکیل جلسه نبود
95/10/6

ای عوامل مختلف در مسمومین با متادون زنده و فوت شده ی بستری در بخش مسمومین بیمارستان نور استان اصفهان

95/10/19 موردی برای تشکیل جلسه نبود
95/11/4

دفاع از مقاله علمی خانم معصومه صادقی به راهنمایی جناب آقای دکتر احمد یراقی با عنوان بررسی مقایسه ای فاکتورهای مختلف در مسمومیت با جونده کش های فسفیدی جهت پیشگویی عاقبت درمانی (پیایند)

95/11/18 موردی برای تشکیل جلسه نبود
95/12/2

دفاع از مقاله علمی خانم لیلا علائی به راهنمایی سرکار خانم دکتر نسترن ایزدی با عنوان بررسی فاکتورهای دموگرافیک ، یافته های پاراکلینیک - یافته های پاتولوژیکی و ارتباط آنها با یکدیگر در متوفیان ناشی از مسمومیت با متادون ارجاع شده به مرکز پزشکی قانونی اصفهان بین سالهای 1386 تا 1390

95/12/23 موردی برای تشکیل جلسه نبود
96/1/21 موردی برای تشکیل جلسه نبود
96/2/4 شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سم شناسی بالینی
96/2/18 موردی برای تشکیل جلسه نبود
96/3/8 تصمیم گیری در خصوص طرح گرانت اعطایی دانشگاه به اعضا هیات علمی گروه
96/3/22 تصویب طرح پژوهشی باعنوان کاربرد سونوگرافی در اورزانس مسمومین
96/4/12 موردی برای تشکیل جلسه نبود
96/4/26 بحث در مورد مرکز تحقیقات توکسیکولوزی بالینی
96/5/9 موردی برای تشکیل جلسه نبود
96/5/23  تصویب طرح پژوهشی تعیین ارتباط سطح سرمی سدیم والپورات با علایم بالینی و پی ایند
96/7/3 تعیین معاون پژوهشی و بررسی پروپوزال سرب و....

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir