شورای پژوهشی گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/25-12:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ جلسه عنوان
97/10/10 شورای مشترک مرکز تحقیقات سم شناسی و گروه سم شناسی: بررسی درخواست ها و پایان نامه ها - صورتجلسه
97/9/12 شورای مشترک مرکز تحقیقات سم شناسی و گروه سم شناسی: بررسی پایان نامه ها - صورتجلسه
97/8/10 شورای مشترک مرکز تحقیقات سم شناسی و گروه سم شناسی: افیلیشن گروه -بررسی پایان نامه ها - صورتجلسه
97/7/15 انجام هماهنگی در خصوص برگزرای هفته مسمومیت ها- صورتجلسه
97/7/1 انتخاب معاون پژوهشی گروه- نحوه برگزاری جلسات دفاع- صورتجلسه
97/5/15 جلسه دفاع پایان نامه تحقیقاتی خانم محدثه قاسمی
97/3/28 جلسات دفاع پایان نامه های تحقیقاتی خانم پریسا جعفری و خانم سمانه مزروعی
97/3/10 روتیشن دکتر ذوفقاری- شروع به کار دکتر نغمه احمدی- برنامه های تابستان -- صورتجلسه شورا

97/2/16

صورتجلسه شورا
95/7/19 تصویب پروپوزال آقای حسین عبدالخالق به راهنمایی سرکار خانم دکتر نسترن ایزدی با عنوان بررسی انواع تغییرات ECG در بیماران با متادون بستری در بخش مسمومین در بیمارستان نور
95/8/3 تصویب عنوان پایانامه دستیار فلو سم شناسی بالینی اقای دکتر اطرشی
95/8/17 موردی برای تشکیل جلسه نبود
95/9/1 تصویب پروپوزال خانم لیلا هلاکوئی به راهنمایی سرکار خانم دکتر نسترن ایزدی و جناب آقای دکتر احمد یراقی با عنوان بررسی مقایسه ای BIS در بیماران مسموم با انواع با و بدون نیاز به لوله گذاری تراشه
95/9/15 موردی برای تشکیل جلسه نبود
95/10/6

ای عوامل مختلف در مسمومین با متادون زنده و فوت شده ی بستری در بخش مسمومین بیمارستان نور استان اصفهان

95/10/19 موردی برای تشکیل جلسه نبود
95/11/4

دفاع از مقاله علمی خانم معصومه صادقی به راهنمایی جناب آقای دکتر احمد یراقی با عنوان بررسی مقایسه ای فاکتورهای مختلف در مسمومیت با جونده کش های فسفیدی جهت پیشگویی عاقبت درمانی (پیایند)

95/11/18 موردی برای تشکیل جلسه نبود
95/12/2

دفاع از مقاله علمی خانم لیلا علائی به راهنمایی سرکار خانم دکتر نسترن ایزدی با عنوان بررسی فاکتورهای دموگرافیک ، یافته های پاراکلینیک - یافته های پاتولوژیکی و ارتباط آنها با یکدیگر در متوفیان ناشی از مسمومیت با متادون ارجاع شده به مرکز پزشکی قانونی اصفهان بین سالهای 1386 تا 1390

95/12/23 موردی برای تشکیل جلسه نبود
96/1/21 موردی برای تشکیل جلسه نبود
96/2/4 شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سم شناسی بالینی
96/2/18 موردی برای تشکیل جلسه نبود
96/3/8 تصمیم گیری در خصوص طرح گرانت اعطایی دانشگاه به اعضا هیات علمی گروه
96/3/22 تصویب طرح پژوهشی باعنوان کاربرد سونوگرافی در اورزانس مسمومین
96/4/12 موردی برای تشکیل جلسه نبود
96/4/26 بحث در مورد مرکز تحقیقات توکسیکولوزی بالینی
96/5/9 موردی برای تشکیل جلسه نبود
96/5/23  تصویب طرح پژوهشی تعیین ارتباط سطح سرمی سدیم والپورات با علایم بالینی و پی ایند
96/7/3 تعیین معاون پژوهشی و بررسی پروپوزال سرب و....

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir