شورای پژوهشی گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/21-10:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا
97/8/22
97/7/17
97/7/16
97/7/14
97/6/14
97/5/11
96/11/16
96/10/27
96/9/13
96/8/15
96/8/13
96/8/6
96/4/22
96/2/28
95/12/14
95/11/28
95/11/25
95/11/19
95/10/19
95/10/11
95/9/24
95/7/7
جلسات دفاع پایان نامه دستیاری
97/9/18
97/8/22
97/7/14
97/7/4
97/5/18
96/12/15
96/9/25
96/7/30
96/7/23
96/7/15
96/6/28
96/5/10
96/5/8
96/4/28

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir