شورای پژوهشی گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد شنبه,1399/02/20-10:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا
98/5/2
98/4/30
98/12/21
97/11/30
97/11/18
97/9/24
97/8/22
97/7/17
97/7/16
97/7/14
97/6/14
97/5/11
96/11/16
96/10/27
96/9/13
96/8/15
96/8/13
96/8/6
96/4/22
96/2/28
95/12/14
95/11/28
95/11/25
95/11/19
95/10/19
95/10/11
95/9/24
95/7/7
جلسات دفاع پایان نامه دستیاری
99/2/14
98/11/30
98/11/17
98/11/5
98/10/16
98/8/11
98/7/24
98/7/8
98/7/7
98/3/27
98/2/31
98/2/24
98/1/29
97/11/30
97/9/18
97/8/22
97/7/14
97/7/4
97/5/18
96/12/15
96/9/25
96/7/30
96/7/23
96/7/15
96/6/28
96/5/10
96/5/8
96/4/28

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir