شورای پژوهشی گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/02/05-10:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا
96/11/16
96/10/27
96/9/13
96/8/15
96/8/13
96/8/6
96/4/22
96/2/28
95/12/14
95/11/28
95/11/25
95/11/19
95/10/19
95/10/11
95/9/24
95/7/7

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir