شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/15-5:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
99/4/17 جلسه تصويب عنوانها و همچنين مطرح كردن دستورالعملهاي جديد معاونت پژوهشي به صورت مجازي برگزار گرديد
99/2/11 جلسه تصويب عنوان
98/10/18 جلسه تصويب عنوان
98/9/13 جلسه تصويب عنوان كاروزي
98/5/14 جلسه تصويب عنوان
31/6/97 جلسه دفاع از پايان نامه كارورزي خانم دكتررادفر و آقاي دكتر محمد علي كريم با حضور اساتيد پوست
16/2-97 تصويب عنوان دستياري
97/4/5 تصويب عنوان پايان نامه خانم دكتر آميري رزيدنت گروه پوست و كارورزي (اقاي شهريار رحماني و خانمها بهشته پور واحدي و خانم بشيري و فردوسيان و خانم اكبريان 
16/2/97 جلسه دفاع از پايان نامه خانم دكتر صفايي و آقاي دكتر نسيمي رزيدتهاي سال 4 با حضور اساتيد گروه
27/2/96 عنوانهاي تصويب شده رزيدنتها
 انتشارات مقاله  انتشارات مقاله هاي اعضاي گروه پوست در ژورنهاي معتبر پزشكي در سال 2009-2010
 فعاليتهاي پژوهشي گروه پوست  فعاليتهاي پژوهشي گروه پوست در سال 89-90

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir