شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/04-8:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
31/6/97 جلسه دفاع از پايان نامه كارورزي خنم دكتررادفر و آقاي دكتر محمد علي كريم با حضور اساتيد پوست
16/2-97
97/4/5 تصويب عنوان پايان نامه خانم دكتر آميري رزيدنت گروه پوست و كارورزي (اقاي شهريار رحماني و خانمها بهشته پور واحدي و خانم بشيري و فردوسيان و خانم اكبريان 
16/2/97 جلسه دفاع از پايان نامه خانم دكتر صفايي و آقاي دكتر نسيمي رزيدتهاي سال 4 با حضور اساتيد گروه
27/2/96 عنوانهاي تصويب شده رزيدنتها
 انتشارات مقاله  انتشارات مقاله هاي اعضاي گروه پوست در ژورنهاي معتبر پزشكي در سال 2009-2010
 فعاليتهاي پژوهشي گروه پوست  فعاليتهاي پژوهشي گروه پوست در سال 89-90

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir