شورای پژوهشی گروه کودکان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/10/23-7:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
52 99/10/23 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
51 99/9/11 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
50 99/4/24 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
48 99/4/3 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
47 99/3/20 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
46 99/1/27 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
45 98/10/24 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
44 98/9/19 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
43 98/8/21 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
42 98/7/16 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
41 98/5/15 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
40 98/4/18 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
39 98/3/21 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
38 98/2/17 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
37 98/1/20 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
36 97/12/21 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
35 97/12/7 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
34 97/11/16 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
33 97/10/11 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
32 97/9/20 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
31 97/9/6 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
30 97/8/15 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
29 97/17/17 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
28 97/4/19 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
27 97/3/29 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
26 97/3/8 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
25 97/2/18 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
24 97/1/21 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
23 96/12/8 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
22 96/11/24 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
21 96/11/10 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
20 96/10/26 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
19 96/10/3 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
18 96/9/21 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
17 96/8/16 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
16 96/6/14 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
15 96/5/24 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
14 96/4/27 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
13 96/3/2 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
12 96/2/26 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
11 96/2/19 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
10 96/1/29 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
9 95/12/15 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
8 95/11/26 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
7 95/11/19 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
6 95/10/14 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
5 95/9/16 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
4 95/8/11 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
3 95/6/16 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
2 95/4/22 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
1 95/2/21 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir