شورای پژوهشی گروه کودکان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/02-8:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
99/4/10 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
99/4/3 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
99/3/20 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
99/1/27 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
98/10/24 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
98/9/19 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
98/8/21 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
98/7/16 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
98/5/15 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
98/4/18 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
98/3/21 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
98/2/17 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
98/1/20 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
97/12/21 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
97/12/7 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
97/11/16 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
97/10/11 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
97/9/20 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
97/9/6 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
97/8/15 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
97/17/17 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
97/4/19 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
97/3/29 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
97/3/8 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
97/2/18 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
97/1/21 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
96/12/8 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
96/11/24 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
96/11/10 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
96/10/26 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
96/10/3 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
96/9/21 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
96/8/16 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
96/6/14 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
96/5/24 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
96/4/27 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
96/3/2 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
96/2/26 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
96/2/19 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
96/1/29 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
95/12/15 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
95/11/26 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
95/11/19 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
95/10/14 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
95/9/16 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
95/8/11 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
95/6/16 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
95/4/22 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
95/2/21 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir