شورای پژوهشی گروه کودکان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/04/05-13:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
97/4/20 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
97/3/29 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
97/3/8 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
97/2/18 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
97/1/21 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
96/12/8 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
96/11/24 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
96/11/10 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
96/10/26 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
96/10/3 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
96/9/21 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
96/8/16 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
96/6/14 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
96/5/24 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
96/4/27 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
96/3/2 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
96/2/26 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
96/2/19 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
96/1/29 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
95/12/15 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
95/11/26 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
95/11/19 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
95/10/14 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
95/9/16 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
95/8/11 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
95/6/16 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
95/4/22 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران
95/2/21 بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه فراگيران

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir