شورای پژوهشی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/08/21-11:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
95/5/30 بررسی عنوانهای پیشنهادی، داوری پروپوزال و پایان نامه ها 
95/4/9 بررسی عنوانهای پیشنهادی، داوری پروپوزال و پایان نامه ها
95/827 بررسی عنوانهای پیشنهادی، داوری پروپوزال و پایان نامه ها
95/8/26 بررسی عنوانهای پیشنهادی، داوری پروپوزال و پایان نامه ها
95/8/25 بررسی عنوانهای پیشنهادی، داوری پروپوزال و پایان نامه ها
95/823 بررسی عنوانهای پیشنهادی، داوری پروپوزال و پایان نامه ها
95/8/6 بررسی عنوانهای پیشنهادی، داوری پروپوزال و پایان نامه ها
95/6/31 بررسی عنوانهای پیشنهادی، داوری پروپوزال و پایان نامه ها
95/6/4 بررسی عنوانهای پیشنهادی، داوری پروپوزال و پایان نامه ها
95/4/10 بررسی عنوانهای پیشنهادی، داوری پروپوزال و پایان نامه ها
95/3/6 بررسی عنوانهای پیشنهادی، داوری پروپوزال و پایان نامه ها
95/2/9 بررسی عنوانهای پیشنهادی، داوری پروپوزال و پایان نامه ها
95/1/26 بررسی عنوانهای پیشنهادی، داوری پروپوزال و پایان نامه ها
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir