شورای پژوهشی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/11/25-14:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
97/11/25

- دفاع از پروپوزال توسط دستیاران چشم پزشکی دکتر سعید رضا مشفقی ودکتر سمیه اکبری سامانی 

دفاع از پروپوزال توسط دستیارفلوشیپ فرنیه دکتر محمد نامگر

- طرح و تصویب عنوان پروپوزال دکتر انتظاری ،دکتر رمضانی ، دکتر کریمی وخانم دکتر رزمجو دستیاران چشم پزشکی

97/9/8   جلسه دفاع آقای شاهین فشارکی دانشجوی پزشکی از مقاله پایان نامه خود  و بررسی 4 مورد گواهی همکاران اجرای پایان نامه 
97/9/1 جلسه دفاع ازپروپوزال دکتر ارسطویی و دکتر مشفقی دستیاران چشم پزشکی وتائید سه مورد همکاران طرح های پژوهشی
97/7/12 بررسی  امکان تشکیل مشترک شورای پژوهشی بیمارستان فیض با گروه چشم پزشکی و مرکز تحقیقات چشم ، ....
97/6/31 دفاع از مقاله پایان نامه توسط آقای دکتر محمدحسین نیک پوردستیار چشم پزشکی
97/5/10 دفاع از مقاله پایان نامه دکترای پزشکی توسط آقای امیر مسعود رفیع منزلت داتشجوی پزشکی
97/4/24  دفاع از مقاله پایان نامه توسط آقای دکتر سید هاشم موسوی دستیار فلوشیپ ویتره و رتین  و تصویب دو مورد عنوان پروپوزال مربوط دستیاران چشم پزشکی بنام آقایان دکتر سعیدرضا مشفقی و دکتر سید طه میرجانی
97/3/3 2 مورد دفاع از مقاله پایان نامه ویک مورد دفاع از پروپوزال و یک مورد تصویب عنوان پایان نامه
97/2/27 2 مورد دفاع از مقاله پایان نامه و 2 مورد دفاع از پروپوزال
96/12/10 بررسی عنوانهای پیشنهادی، داوری پروپوزال و پایان نامه ها و طرح مکاتبات با دانشکده
96/11/26 بررسی عنوانهای پیشنهادی، داوری پروپوزال و پایان نامه ها
96/10/21 بررسی عنوانهای پیشنهادی، داوری پروپوزال و پایان نامه ها
96/10/7 بررسی عنوانهای پیشنهادی، داوری پروپوزال و پایان نامه ها
96/6/30 سه مورد دفاع پایان نامه دستیاران
96/9/6 بررسی عنوانهای پیشنهادی، داوری پروپوزال و پایان نامه ها
96/3/4 بررسی عنوانهای پیشنهادی، داوری پروپوزال و پایان نامه ها
95/8/27 بررسی عنوانهای پیشنهادی، داوری پروپوزال و پایان نامه ها
95/8/26 بررسی عنوانهای پیشنهادی، داوری پروپوزال و پایان نامه ها
95/8/25 بررسی عنوانهای پیشنهادی، داوری پروپوزال و پایان نامه ها
95/8/23 بررسی عنوانهای پیشنهادی، داوری پروپوزال و پایان نامه ها
95/8/6 بررسی عنوانهای پیشنهادی، داوری پروپوزال و پایان نامه ها
95/6/31 بررسی عنوانهای پیشنهادی، داوری پروپوزال و پایان نامه ها
95/6/4 بررسی عنوانهای پیشنهادی، داوری پروپوزال و پایان نامه ها
95/5/30 بررسی عنوانهای پیشنهادی، داوری پروپوزال و پایان نامه ها
95/4/10 بررسی عنوانهای پیشنهادی، داوری پروپوزال و پایان نامه ها
95/3/6 بررسی عنوانهای پیشنهادی، داوری پروپوزال و پایان نامه ها
95/2/9 بررسی عنوانهای پیشنهادی، داوری پروپوزال و پایان نامه ها
95/1/26 بررسی عنوانهای پیشنهادی، داوری پروپوزال و پایان نامه ها

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir