شورای پژوهشی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/05/05-6:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورا
  سال 1399
5 در تیر ماه بدلیل برگراری جلسه شورا در 29 خرداد و نداشتن موارد قابل طرح ، جلسه برگزار نشد .
4 99/3/29
3 99/3/1
2 99/2/18
1 99/1/28
  سال 1398
12 98/12/1
11 98/11/3
10 98/10/26
9 98/9/21
8 98/8/23
7 98/7/11
6 98/6/7
5 98/4/20
4 98/2/30
3 98/2/23
2 98/2/19
1 98/2/5
  سال 1397
9

97/11/25   

8  97/9/8     
7 97/9/1       
6 97/7/12    
5 97/6/31  
4 97/5/10    
3  97/4/24   
2  97/3/3   
1  97/2/27  
  سال 1396
7 96/12/10
6 96/11/26
5 96/10/21
4 96/10/7
3 96/6/30
2 96/9/6
1 96/3/4
  سال 1395
12 95/8/27
11 95/8/26
10 95/8/25
9 95/8/23
8 95/8/6
7 95/6/31
6 95/6/4
5 95/5/30
4 95/4/10
3 95/3/6
2 95/2/9
1 95/1/26

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir