شورای پژوهشی گروه میکروب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-14:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
97/1/15 شرکت در کنگره آقای دکتر بهرام نصر اصفهانی
96/10/27 تصویب پروپوزال خانم الهام حقیقی فر
96/10/13 تصویب پروپوزال خانم ژینا وزیرزاده
96/8/20 تصویب پروپوزال آقای احد محمودی
96/8/20 تصویب پروپوزال خانم فاطمه استاجی
96/8/3 تصویب پروپوزال خانم طیبه شکیبا
96/8/3 تصویب پروپوزال خانم صبا جلالی فر
96/4/21 تصویب پروپوزال آقای مهرداد محمدی
96/1/30 تصویب پروپوزال خانم مرضیه صفری
95/11/23 تصویب پروپوزال آقای رامین دیباج
95/11/20 تصویب پروپوزال آقای بهنام سی سخت پور
95/11/20 تصویب پروپوزال خانم طاهره مطلبی راد
95/10/25 تصویب پروپوزال خانم یلدا استادی
95/10/8 تصویب پروپوزال خانم قاضی عسگر
95/10/8 تصویب پروپوزال آقای مسعود کیخا
95/9/24 تصویب پروپوزال آقای مهدی مقدم پور
95/9/24 تصویب پروپوزال آقای احد محمودی
95/9/24 تصویب پروپوزال آقای مهرداد زالی پور
95/8/26 تصویب پروپوزال خانم لیلا قیطانی
95/8/26 تصویب پروپوزال آقای نعمت اله رحیمی
95/7/28 تصویب پروپوزال خانم مینا ابن علی
94/12/12 تصویب پروپرپوزال خانم دنیا زارع

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir