شورای پژوهشی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/03-11:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

صورتجلسه های شورای پژوهشی گروه قلب و عروق

     

جلسه 1

87/11/12

جلسه 21

90/8/3

جلسه 41

92/5/22

جلسه 61

94/2/1

جلسه 81

95/10/7

جلسه 101

97/10/11

جلسه 2

87/11/19

جلسه 22

90/8/10

جلسه 42

92/8/21

جلسه 62

94/2/29

جلسه 82

95/10/14

جلسه 102

97/10/25

جلسه 3

88/1/29

جلسه 23

90/10/20

جلسه 43

92/8/28

جلسه 63

94/3/5

جلسه 83

95/11/12

 

جلسه 4

88/4/27

جلسه 24

90/10/27

جلسه 44

92/10/3

جلسه 64

94/3/12

جلسه 84

95/12/10

 

جلسه 5

جلسه 25

90/12/16

جلسه 45

92/11/1

جلسه 65

94/3/26

جلسه 85

95/12/24

 

جلسه 6

89/3/17

جلسه 26

90/12/16

جلسه 46

92/11/29

جلسه 66

94/4/2

جلسه 86

96/1/29

 

جلسه 7

89/3/24

جلسه 27

91/4/4

جلسه 47

92/12/6

جلسه 67

94/4/16

جلسه 87

96/2/12

 

جلسه 8

89/4/7

جلسه 28

91/4/6

جلسه 48

93/2/10

جلسه 68

94/5/13

جلسه 88

96/5/3

 

جلسه 9

89/7/19

جلسه 29

91/7/18

جلسه 49

93/2/24

جلسه 69

94/6/31

جلسه 89

96/5/31

 

جلسه 10

89/8/9

جلسه 30

91/8/4

جلسه 50

93/3/21

جلسه 70

94/8/5

جلسه 90

96/8/9

 

جلسه 11

89/8/18

جلسه 31

91/8/16

 جلسه 51

93/4/11

جلسه 71

94/8/19

جلسه 91

96/8/30

 

جلسه 12

89/9/2

جلسه 32

91/8/23

 جلسه 52

93/5/29

جلسه 72

94/10/1

جلسه 92

96/10/6

 

جلسه 13

89/11/12

جلسه 33

91/9/23

 جلسه 53

93/8/7

جلسه 73

94/10/15

جلسه 93

96/12/8

 

جلسه 14

89/12/17

جلسه 34

91/9/30

 جلسه 54

93/9/4

جلسه 74

94/11/20

جلسه 94

96/12/21

 

جلسه 15

90/2/20

جلسه 35

91/10/5

 جلسه 55

93/9/18

جلسه 75

94/12/4

جلسه 95

97/3/8

 

جلسه 16

90/2/27

جلسه 36

91/10/19

 جلسه 56

93/10/16

جلسه 76

95/1/31

جلسه 96

97/4/19

 

جلسه 17

90/3/10

جلسه 37

91/11/3

 جلسه 57

93/10/30

جلسه 77

95/3/10

جلسه 97

97/5/18

 

جلسه 18

90/4/21

جلسه 38

91/11/17

 جلسه 58

93/11/14

جلسه 78

95/5/26

جلسه 98

97/7/17

 

جلسه 19

90/6/8

جلسه 39

92/1/16

جلسه 59

93/11/28

جلسه 79

95/6/2

جلسه 99

97/8/15

 

جلسه 20

90/6/15

جلسه 40

92/2/24

جلسه 60

93/12/12

جلسه 80

95/8/4

جلسه 100

97/9/13

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir