شورای پژوهشی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/05/28-10:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
96/5/23

گزارش دکتر محمدباقر توکلی از شرکت در کنگره

96/4/3

تشکیل جلسه پیش دفاع دانشجویان PhD

گزارش دکتر پروانه شکرانی از شرکت در کنگره

96/3/20

تشکیل جلسه پیش دفاع دانشجویان PhD

موافقت برای شرکت دکتر محمدباقر توکلی در کنگره AAPM2017

96/2/2

تشکیل جلسه پیش دفاع دانشجویان PhD

موافقت برای شرکت دکتر پروانه شکرانی در کنگره RAD2017

95/12/22 تصویب پروپزال
95/6/13 تصویب پروپزال
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir