شورای پژوهشی گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/28-11:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
97/1/29 دفاع از پروپوزال خانم نگین یاوری دانشجوی ارشد
96/11/3 دفاع از پروپوزال خانم الهه عموشاهی دانشجوی دکترای تخصصی
   

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir