شورای پژوهشی گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/11/07-13:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
96/11/3 دفاع از پروپوزال خانم الهه عموشاهی دانشجوی دکترای تخصصی
   
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir