شورای پژوهشی گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/06/17-7:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شورای پژوهشی همزمان با شورای آموزشی در گروه تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ می شود. 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir