شورای پژوهشی گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/07-10:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورا
1 97/12/8
2 97/11/24
3 97/9/28
4 97/7/25
5 97/3/2
6 97/1/29
7 96/11/3

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir