شورای پژوهشی گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/21-10:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
1397/03/21

دفاع از پروپزال خانم مهناز حسینی دانشجوی Ph.D علوم تشریحی

با موضوع: ارزیابی تغییرات مورفولوژیک تخمدان، با بیان ژن های تخمدانی و اثرات حفاظتی آسکورییک اسید و کورکومین در جنین های موش به دنبال استرس پره ناتال

1397/02/17

دفاع از پروپزا ل آقای منصور همایون دانشجوی Ph.D علوم تشریحی

با موضوع: بررسی تاثیرات Grape seed extract (GSE)و Pogostone بر روی چرخه سلولی و آپوپتوز سلول های سرطانی تخمدان (OVCAR-3) به دنبال بیان ژن های مهار کننده توموری PTEN و DACT1 و ارزیابی مکانیسم های مولکولی مربوطه در شرایط in vitro

دفاع از پروپزال آقای سید عباس ابراهیمی دانشجوی پزشکی عمومی

با موضوع: بررسی تاثیر تلفیق مطالب بالینی کاربردی در آموزش آناتومی اندام عملی بر نگرش بالینی فراگیران در نیمسال اول 98-97

1396/11/23 دفاع از پایان نامه شعله قائد امینی  و مریم اشکبوسی
1396/06/31 دفاع از پروپزال
1396/05/25 دفاع از پروپزال
1396/03/08 دفاع از پروپزال
1396/02/25 دفاع از پروپزال
1396/02/07 دفاع از پروپزال
1396/01/28 دفاع از پروپزال
1395/10/13 دفاع از پروپزال
1395/09/15 دفاع از پروپزال
1395/08/11 دفاع از پروپزال
1395/05/31 دفاع از پروپزال
1395/05/25 دفاع از پروپزال

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir