شورای پژوهشی گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/11/16-5:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
1398/11/05 دفاع از پابان نامه آقای علی اکبری  دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریحی
1398/10/28

دفاع از پابان نامه آقای جمال چناری  دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریحی در روز دوشنبه مورخ 98/10/28

د در دوران بارداری بر بیان مارکرهای اولیگودندروسیتی و میلین در بافت مغز نوزاد موش صحرایی

1398/10/02

دفاع از پروپزال خانم افسانه جابری دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریحی در روز دوشنبه مورخ 98/10/02

با موضوع: بررسی ارتباط حرکت، بقا و دئوکسی ریبوئوگلتیک اسید اسپرم با بیان RNA غیر کد کننده MALATI  در مردان نورموزواسپرمی و اولیگواسپرمی

1398/09/18

دفاع از پروپزال خانم زهرا صادقی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریحی در روز دوشنبه مورخ 98/09/18

با موضوع: بررسی تاثیر نیکوتینیک اسید و فولیکاسید بر حرکت، بقاء . دئوکسی ریبونوکلئیک اسید اسپرم مردان الیگواسپرمی در طی فرآیند انجماد

1398/06/04

دفاع از پروپزال آقای محسن اصغری دانشجوی دکتری علوم تشریحی در روز دوشنبه مورخ 98/06/04

با موضوع: بررسی تاثیر ماتریکس خارج سلولی غضروفی بر روند کندروژنز سلول های بنیادی مشتق از چربی بر روی داربست الکتروریسی شده ی پلی (3- هیدروکسی بوتیرات)- کیتوسان

1398/04/29

پیش دفاع  خانم ریحانه سید ابراهیمی دانشجوی دکتری علوم تشریحی

با موضوع: "طراحی و ساخت داربست کامپوزیت لامینین/ PLGA الکتروریسی شده با قابلیت رهایش کنترل شده BDNF و نانو ذرات طلا جهت تکثیر و تمایز سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی به سلول های شوان"

1398/04/24

پیش دفاع  خانم منا گرجی دانشجوی دکتری علوم تشریحی

با موضوع: بررسی تاثیر ترکیبات گیاهی (آووکادو/ سویا، ایکارین و عصاره انار) بارگذاری شده در نانوذرات فیبرین و انکپسوله در داربست PLGA در کندروژنز سلول های بنیادی مشتق از چربی

1398/04/19

دفاع از پروپزال خانم مرضیه پولادی دانشجوی مقطع دکتری علوم تشریحی

با موضوع:  بررسی تاثیر چاقی بر سطح ویتامین D و میزان ادیپونکتین، بقا، کیفیت کروماتین، DNA فراگمانتاسیون و مورفولوژی اسپرم در مردان نورموزواپرمیا

دفاع از پروپزال آقای علی اکبر حسنی - مصطفی راجی دانشجویان رشته پزشکی 

با موضوع: بررسی تاثیر مسواک زدن با چوب مسواک سنتی در مقایسه با استفاده از قهوه خوراکی بر مدت زمان ایلئوس بعد از عمل جراحی و طول مدت بستری در بیمارانی که تحت عمل جراحی لاپاراتومی شکمی قرار گرفته اند.

1398/04/17

دفاع از پایان نامه آقای عباس بختیاری دانشجوی مقطع دکتری علوم تشریحی

با موضوع:  بررسی سطح فاکتور نکروز کننده ی تومور آلفا (TNF-a) در خون و بیان ژن ها و پروتئین اینتگرین آلفا 3 بتا 1 در اندومتر رت های نرمال و دیابتیک نوع 2 قبل و بعد از درمان با متفورمین و پیوگلیتازون در  in vivo  و in vitro

1398/04/03

دفاع از پروپزال خانم مرضیه توسلی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد علوم تشریحی

با موضوع: بررسی و مقایسه تاثیر عصاره دانه انار و TGF-b3 بر روی بیان مارکرهای سطحی (CD14, CD44) در سلول های بنیادی مشتق از چربی و سلول های کندروسیت های حاصل از تمایز در روند کندروژنز 

1397/11/08

دفاع از پروپزال خانم سهیلا سلماسی دانشجوی Ph.D رشته علوم تشریحی

با موضوع: بررسی تاثیر گنادوتروپین و پروژسترون بر میزان بیان miR-16-5P و miR-17-5P و پروتئین VEGF در آنژیوژنز اندومتر موش

1397/11/01

دفاع ازپروپزال آقای محمد بختیاری دانشجوی دکتری علوم تشریحی

با موضوع: " بررسی اثر اداراون در تمایز سلوب های بنیادی مشتق از بافت چربی انسانی به سلول های الیگودندروسیتی در مدل رتی بیماری ام اس"

دفاع از پایان نامه خانم شیما روح الهی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم تشریحی

با موضوع: "بررسی اثر پیشگیری کننده  عصاره الکلی گل سرخ محمدی بر تعداد سلول های B پانکراس و فاکتورهای خونی قند و انسولین در مدل های رت دیابتی نوع القاء شده با استرپتوزوتوسین"

1397/10/17

دفاع از پروپزال آقای علی هنرور دانشجوی دکتری تخصصی علوم تشریحی

با موضوع: مقایسه کندروژنز سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی بر روی داربست های هیبریدی پلی کاپرولاکتون/ فیبرین/ ماتریکس خارج سلولی به روش های salt leaching و 3D printing

دفاع از پروپزال خانم عاطفه مجیری دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریحی

با موضوع: برسی بیان ژن های PTEN و CDK4 و میزان تزاید سلولی در رده ی سلولی سرطان پستان (T47D) تحت تاثیر تیمار با Grape seed extract

1397/10/15

دفاع از پایان نامه خانم سمیرا شریعتی نجف آبادیدانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم تشریحی

با موضوع: بررسی تاثیر اگزوزومهای مشتق از سلول های بنیادی چربی انسان بر بقاء و تمایز عصبی سلول های PC12

1397/09/19

دفاع از پروپزال خانم مرضیه توسلی

با موضوع: بررسی تاثیرات Myricetin  بر روی بیان ژن مهارکننده تومور DACT1 و ژن چرخه سلولی CCND1 و میزان بقای سلولی در رده سلولی MCF7

دفاع از پروپزال آقای علیرضا لطفی

با موضوع: بررسی اثرات آستاگزانتین در پیشگیری از تخریب سلول های الیگو دندروسیتی و میلین در مدل حیوانی بیماری مولتیپل اسکلروزیس

 

1397/09/05

دفاع از پایان نامه آقای محمد جواد سعیدی دانشجوی دکتری رشته علوم تشریحی

با موضوع: بررسی اثرات عصاره ی خوراکی سالوادوراپرسیکا بر میزان بیان رزیستین و اپلین بافت چربی، پروفایل لیپیدی، شاخص های استرس اکسیداتیو و مولفه های هیستولوژیک در موش های صحرایی دیابتیک

1397/08/07

دفاع  از پروپزال خانم زهرا آبرودی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریحی

با موضوع: بررسی تاثیر myricetin بر روی بیان ژن سرکوبگر توموری ESR2 و آپوپتوز سلول های سرطانی پستان رده ی (MCF7)

1397/06/07

دفاع از پایان نامه خانم فاطمه سادات هاشمی فشارکی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریحی

با موضوع: بررسی تاثیر حفاظتی امگا 3 بر پروتامین ویوبیکوئیتین شدن اسپرم موش صحرای بعد از درمان با داورهای بلئومایسین، اتوپساید و سیسپلاتین

 

1397/05/24

دفاع از پروپزال خانم مریم عظیم زاده دانشجوی Ph.D علوم تشریحی

با موضوع: بررسی تاثیرسلول های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از چربی انسانی بیان کننده اینتر لوکین 11 و 13 در کاهش التهاب و بازسازی غلاف میلین در مدل تجربی انسفالومینیت خود ایمن

1397/03/21

دفاع از پروپزال خانم مهناز حسینی دانشجوی Ph.D علوم تشریحی

با موضوع: ارزیابی تغییرات مورفولوژیک تخمدان، با بیان ژن های تخمدانی و اثرات حفاظتی آسکورییک اسید و کورکومین در جنین های موش به دنبال استرس پره ناتال

1397/02/17

دفاع از پروپزا ل آقای منصور همایون دانشجوی Ph.D علوم تشریحی

با موضوع: بررسی تاثیرات Grape seed extract (GSE)و Pogostone بر روی چرخه سلولی و آپوپتوز سلول های سرطانی تخمدان (OVCAR-3) به دنبال بیان ژن های مهار کننده توموری PTEN و DACT1 و ارزیابی مکانیسم های مولکولی مربوطه در شرایط in vitro

دفاع از پروپزال آقای سید عباس ابراهیمی دانشجوی پزشکی عمومی

با موضوع: بررسی تاثیر تلفیق مطالب بالینی کاربردی در آموزش آناتومی اندام عملی بر نگرش بالینی فراگیران در نیمسال اول 98-97

1396/12/07

دفاع از موضوع پایان نامه خانم نیره ساجدی دانشجوی Ph.D علوم تشریحی

با موضوع: بررسی اثرات myricetin بر روی بیان ژن های مهار کننده ی تومور BRCA1 و P53 و آپوپتوز حاصله در رده سلولی سرطان پستان

1396/11/30

دفاع از موضوع پایان نامه خانم آزاده صفایی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریحی

با موضوع: بررسی اثرات محافظتی سیاه دانه، کلسیم و ترکیب آن دو در برابر اثرات مخرب استات سرب بر اسپرم های دم اپی دیدیم و ساختار بافتی بیضه موش صحرایی

دفاع از موضوع پایان نامه آقای جمال چناری دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریحی

با موضوع: بررسی تاثیر پرفلئور اکتانویک اسید بر دمیلینشن جسم پینه ای مغز موش صحرایی، نوروبلاستوژنز و الیگودندرو پیتوژنز سلول های نورو اپیتیال در جنین، متعاقب بارداری 

1396/11/23

ایجاد اصلاحات در پروپزال آقای علی اصغر درعلی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریحی

دفاع از موضوع پایان نامه خانم مریم اشکبوسی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریحی

با موضوع: بررسی بروز پروتئین سرکوبگر توموری RET  در سرطان کولورکتال با روش ایمونوهیستوشیمی

دفاع از  موضوع پایان نامه خانم شعله قائد امینی دانشوی کارشناسی ارشد علوم تشریحی

با موضوع: بررسی بروز پروتئین سرکوبگر توموری MBD1 در سرطان کولورکتال با وش ایمونوهیستوشیمی

1396/11/14

دفاع از پایان نامه خانم مریم عظیم زاده دانشجوی Ph.D علوم تشریحی

با موضوع: بررسی تاثیر سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی بیان کننده IL-11 و IL-13 در رشد و تکثیر سلول های الیگودندروسیت و روند میلین سازی در مدل  EAE

دفاع از پایان نامه خانم مهناز حسینی دانشجوی Ph.D علوم تشریحی

با موضوع: بررسی تغییرات مورفولوژیک تخمدان، بیان ژن های تخمدانی و اثر حمایتی اسکوربیک اسید و کورکومین در موالید موش های باردار به دنبال استرس پره ناتال

1396/07/03

درخصوص چگونگی نحوه توزیع پایان نامه ها بین اعضای محترم هیات علمی

اصلاح عنوان پایان نامه آقای محمد علی ایزدی دانشجوی Ph.D رشته علوم تشریحی

با موضوع: از  بررسی و مقایسه اثر کارتوژنین، پیاسکلیدین و TGFB بر روی القای کندروژنز در سلول های بنیادی مشتق از چربی در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی به بررسی و مقایسه اثر کارتوؤنین، آواکادوسویا و TGFB3 بر روی القای کندروژنز در سلول های بنیادی مشتق از چربی انسانی بر روی داربست فیبرین در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی

1396/05/16

بررسی موضوع پایان نامه خانم راضیه السادات هاشمی دانشجوی رشته پزشکی

با موضوع: بررسی تاثیر نیکوتینیک اسید و فولیک اسید بر مورفولوژی، تمامیت غشاء و کیفیت تراکم کروماتین اسپرم مردان نورموزر و اسپرمی در طی فرآیند انجماد

بررسی موضوع پایان نامه خانم ریحانه منتظری دانشجوی رشته پزشکی

با موضوع: بررسی تاثیر بیوتین و اسید فولیکبر حرکت، بقاء و تراکم کروماتین اسپرم مردان نرموزواسپرمی در طی فرآیند انجماد

درخواست خانم مهری کتانی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریحی مبنی بر اخذ فرصت اضافی برای انجام پایان نامه

1396/04/27 نحوه تزیع پایان نامه بین اساتید گروه
1396/04/19

درخواست مجری طرح پژوهشی شماره 195041 استاد راهنمای پایان نامه آقای رسول گنجی دانشجوی Ph.D علوم تشریحی

درخصوص تغییر تکنیک پایان نامه آقای محمد جواد سعیدی دانشجوی Ph.D علوم تشریحی

1396/03/31

جلسه دفاع از پایان نامه آقای مجید پورانتظاری

با موضوع: بررسی تاثیر آووکادو/ سویا و ایکارین بر روی فرآیند  کندروژنز در سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی در داربست کامپوزیتی پلی لاکتیک کوگلایکولیک اسید/ فیبرین

1396/02/18

در خصوص نحوه توزیع پایان نامه بین اساتید گروه

1395/12/18

دفاع از موضوع پایان نامه خانم شیما روح الهی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریحی

موضوع: بررسی اثر عصاره الکلی گل سرخ محمدی بر تعداد سلول های B پانکراس و فاکتورهای خونی (سطح قند، انسولین و هموگلوبین A1c) در مدل های رت دیابتی نوع II القا شده با استرپتوزوتوسین  نیکوتین آمید

1395/12/16

دفاع از موضوع  پایان نامه خانم منا گرجی دانشجوی دکتری علوم تشریحی

موضوع: مقایسه تاثیر ترکیبات گیاهی (آووکادو/ سویا، ایکارین و عصاره انار)

1395/12/09

دفاع از موضوع پایان نامه خانم روناک زارعی دانشجوی دکتری علوم تشریحی

موضوع: بررسی میزان بیان ژن و پروتئین های VEGF، LIF و MUCI در اندومتر رت های مدل دیابتی درمان شده با انسولین، متفورمین و پیوگلیتازون در سیکل طبیعی و سیکل القای تخمک گذاری

1395/12/02

دفاع از موضوع پایان نامه خانم ملیحه جهرمی دانشجوی دکتری علوم تشریحی

موضوع: بررسی میزان ترمیم عصب سیاتیک رت با استفاده از کاندویت لامینین / PLGA حاوی نانو ذرات طلا با قابیلیت رهایش BDNF و سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی

دفاع از موضوع پایان نامه خانم فهیمه زمانی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریحی

بررسی تاثیر نیکوتینیک اسید و فولیک اسید بر حرکت، بقا و دئوکسی ریبونوکلئیک اسید اسپرم مردان نورموز اسپرمی در طی فرآیند انجماد

1395/11/25

دفاع از پایان نامه خانم سحر قصوری دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریحی

موضوع: کندروژنز سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی بر روی داربست کامپ.زیتی فیبرین/ پلی کاپرولاکتون/ ماتریک خارج سلولی به روش ساندویچ)

1395/10/13

دفاع از موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تشریحی

موضوه: بررسی تاثیر پروتکتیو امگا 3 بر پروتامینیشن و یوبیکویتینشن اسپرم رت بعد از درمان با Bleomycin- Etoposide - Cisplatin

1395/10/11

دفاع از موضوع پایان نامه خانم ریحانه سید ابراهیمی دانشجوی دکتری علوم تشریحی

طراحی و ساخت داربست کامپوزیت لامینین / الکتروریسی شده با قابلیت رهایش کنترل شده BDNF همراه با نانو پارتیکل طلا جهت تکثیر و تمایز سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی به سلول های شوان

1395/09/15

دفاع از موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد زشته علوم تشریحی

موضوع: بررسی اثر عصاره ی گیاه اگیر ترکی (acurous calamus( بر یادگیری، حافظه فضایی ومیزان پلاک های بتا آمیلوئید در هیپوکامپ مدل آلزایمری رت نر بالغ

1395/08/17

دفاع از موضوع پایان نامه خانم فرناز خدیوی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریحی

موضوع: بررسی تاثیر روی در بهبود آسیب DNA و متیلاسیون DNA در اسپرم رت های تیمار شده با Cis-Platinum و Etoposide و Bleomycin

1395/05/31

دفاع از موضوع پایان نامه آقا ی احمد تیموری نژاد دانشجوی دکتری علوم تشریحی

موضوع: بررسی ترمیم غضروف مفصلی در مدل حیوانی از طریق مهندسی بافت با استفادهاز سلول های بنیادی تمایز یافته به کندروسیت تحت تاثیر عصاره انار و ترکیب سویا و آووکادو

1395/05/25

دفاع از موضوع پایان نامه آقای رسول گنجی دانشجوی دکتری علوم تشریحی

موضوع: بررسی تاثیر تزریق سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی انسان هم زمان با استفاده از پرگنولون در جسم پینه ای مغز موش صحرایی مدل بیماری مولتیپل اسکروز

1395/05/04

تغییر موضوع پایان نامه آقای امیر مختاریان دانشجوی کارشناسی ارشد

در خصوص عدم مراجعه حانم نیوشا رفیعی دانشجوی کارشناسی ارشد بین المللی علوم تشریحی

درخواست خانم مرضیه درخشان دانشجوی دکتری بیولوژی تولید مثل دانشگاه علوم پزشکی تهران

درخواست فرصت اضافی آقای ایرج رشیدی دانشجوی دکتری علوم تشریحی جهت انتظار پذیرش مقاله

درخواست فرصت اضافی آقای سعید زمانی دانشجوی دکتری علوم تشریحی جهت انتظار پذیرش مقاله

1395/02/06

دفاع از موضوع پایان نامه دانشجوی دکتری علوم تشریحی

موضوع: بررسی تمایز سلول های بنیادی مشتق از چربی انسان به سلول های پیش ساز عصبی تحت تاثیر ریز مولکول رتینوئیک اسید تثبیت شده بر روی نانو ذرات طلا

1395/01/30

دفاع از موضوع پایان نامه دانشچوی دکتری علوم تشریحی

موضوع: بررسی تاثیر عصاره خوراکی سالوادورا پرسیکا بر بیان ژن های Apelin و Resistin در بافت چربی موش های صحرایی دیابتی تیپ 2 القا شده با استرپتوزوتوسین و نیکوتین آمید

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir