شورای پژوهشی گروه عفونی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/08/06-15:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ موضوع صورتجلسه
96/8/27

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

96/8/13

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

96/7/22 شورای پژوهشی گروه عفونی
96/6/27 شورای پژوهشی گروه عفونی
96/6/13

شورای پژوهشی گروه عفونی

96/5/28
شورای پژوهشی گروه عفونی

96/5/14

شوراي پژوهشي گروه عفوني

96/4/7 شوراي پژوهشي گروه عفوني

96/4/24

شوراي پژوهشي گروه عفوني

 96/3/27 شوراي پژوهشي گروه عفوني
96/3/6 شوراي پژوهشي گروه عفوني
96/2/23 شوراي پژوهشي گروه عفوني
96/2/9 شوراي پژوهشي گروه عفوني
96/1/26 شوراي پژوهشي گروه عفوني
96/1/19 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/12/21 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/12/7 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/11/23 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/11/9 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/10/25 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/10/11 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/9/13 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/8/22 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/8/8 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/7/24 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/7/10 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/6/27 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/6/13 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/5/30 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/5/16 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/4/26 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/4/12 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/3/22 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/3/8 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/2/25 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/2/11 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/1/28 شوراي پژوهشي گروه عفوني

 

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir