شورای پژوهشی گروه عفونی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/29-9:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ موضوع صورتجلسه
97/11/27

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

97/11/13

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

جلسه دفاع پایان نامه ی دستیاری (اقای دکتر گودرزی) در کلاس شماره 6 مرکز اموزشی درمانی الزهرا برگزار گردید.

97/10/22

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

97/10/8

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

97/9/24

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

97/9/10

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

97/8/26

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

97/8/12

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

97/7/28

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

97/7/14

شورای پژوهشی گروه عفونی

جلسه دفاع پایان نامه ی دستیاری (سرکار خانم دکتر زرقامی) در کلاس شماره 6 مرکز اموزشی درمانی الزهرا برگزار گردید.

  شورای پژوهشی گروه در شهریورماه برگزار نمی گردد.
97/5/27

جلسه دفاع پایان نامه ی اینترن (اقای دکتر علی نظری ندوشن) تشکیل گردید.

97/5/13

جلسه دفاع پایان نامه ی دستیار (خانم دکتر انصاری )تشکیل گردید.

97/5/6 جلسه ی دفاع پایان نامه اینترن (اقای دکتر علی مهدی) تشکیل گردید.
97/4/9

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

97/3/19

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

97/3/12

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

97/3/5 دفاع از پايان نامه اينترن (خانم دکتر طاهری) تشکیل گردید.
97/2/29 جلسه دفاع از پایان نامه دستیار (خانم دکتر علینقیان) تشکیل گردید.
97/2/22
 

جلسه دفاع پایان نامه ی اینترن (خانم دکتر صمیمی) و دستیار (خانم دکتر محرابی) تشکیل گردید.

97/2/8

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

97/1/18

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

96/12/12

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

96/11/28

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

96/11/14

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

96/10/23

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

96/10/9

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

96/9/25

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

96/9/11

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

96/8/27

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

96/8/13

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

96/7/22 شورای پژوهشی گروه عفونی
96/6/27 شورای پژوهشی گروه عفونی
96/6/13

شورای پژوهشی گروه عفونی

96/5/28
شورای پژوهشی گروه عفونی

96/5/14

شوراي پژوهشي گروه عفوني

96/4/7 شوراي پژوهشي گروه عفوني

96/4/24

شوراي پژوهشي گروه عفوني

 96/3/27 شوراي پژوهشي گروه عفوني
96/3/6 شوراي پژوهشي گروه عفوني
96/2/23 شوراي پژوهشي گروه عفوني
96/2/9 شوراي پژوهشي گروه عفوني
96/1/26 شوراي پژوهشي گروه عفوني
96/1/19 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/12/21 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/12/7 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/11/23 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/11/9 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/10/25 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/10/11 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/9/13 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/8/22 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/8/8 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/7/24 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/7/10 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/6/27 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/6/13 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/5/30 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/5/16 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/4/26 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/4/12 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/3/22 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/3/8 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/2/25 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/2/11 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/1/28 شوراي پژوهشي گروه عفوني

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir