شورای پژوهشی گروه عفونی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/01-17:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ موضوع صورتجلسه
97/5/27

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

97/5/13

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

97/5/6 جلسه ی دفاع از پایان نامه اینترن
97/4/9

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

97/3/19

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

97/3/12

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

97/3/5 شوراي پژوهشي گروه عفوني دفاع از پايان نامه اينترني و دستياري
97/2/22

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

97/2/8

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

97/1/18

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

96/12/12

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

96/11/28

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

96/11/14

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

96/10/23

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

96/10/9

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

96/9/25

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

96/9/11

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

96/8/27

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

96/8/13

شورای پژوهشی گروه عفونی

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

96/7/22 شورای پژوهشی گروه عفونی
96/6/27 شورای پژوهشی گروه عفونی
96/6/13

شورای پژوهشی گروه عفونی

96/5/28
شورای پژوهشی گروه عفونی

96/5/14

شوراي پژوهشي گروه عفوني

96/4/7 شوراي پژوهشي گروه عفوني

96/4/24

شوراي پژوهشي گروه عفوني

 96/3/27 شوراي پژوهشي گروه عفوني
96/3/6 شوراي پژوهشي گروه عفوني
96/2/23 شوراي پژوهشي گروه عفوني
96/2/9 شوراي پژوهشي گروه عفوني
96/1/26 شوراي پژوهشي گروه عفوني
96/1/19 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/12/21 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/12/7 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/11/23 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/11/9 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/10/25 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/10/11 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/9/13 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/8/22 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/8/8 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/7/24 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/7/10 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/6/27 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/6/13 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/5/30 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/5/16 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/4/26 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/4/12 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/3/22 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/3/8 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/2/25 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/2/11 شوراي پژوهشي گروه عفوني
95/1/28 شوراي پژوهشي گروه عفوني

 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir