شورای پژوهشی گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/05/13-7:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورا
27 99/5/12
26 99/4/11
25 99/3/17
24 99/2/24
23 98/11/29
22 98/10/30
21 98/9/23
20 98/8/21
19 98/7/30
18 98/6/31
17 98/4/22
16 98/3/11
15 97/11/9
14 97/9/17
13 97/8/21
12 97/7/10
11 97/6/14
10 97/5/21
9 97/4/30
8 97/3/5
7 97/2/19
6 97/1/18
5 96/11/24
4 96/11/11
3 96/10/11
2 96/9/18
1 96/9/14

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir