شورای پژوهشی گروه روانشناسی سلامت

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/07/01-7:16
Printer-friendly versionPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
   

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir