شورای پژوهشی گروه داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/10/23-5:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
98.10.17 جلسه شورای پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات روز سه شنبه 98.10.17 ساعت 12 ظهر ( دفاع ازپایان نامه انترنی ) درکلاس شماره 3 مرکز پزشکی الزهرا برگزار شد
98.9.19 جلسه شورای پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات روز سه شنبه 89.9.19 ساعت 12 ظهر در کلاس شماره 3 ( دفاع از پایان نامه دستیاری )در مرکز پزشکی الزهرا برگزار می گردد.
98/8/21 جلسه شورای پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات روز سه شنبه مورخ 98/8/21 ساعت 12 ظهر کلاس شماره 3 مرکز پزشکی الزهرا س) برگزار می گردد.
98/6/12 شورای پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات ساعت 12 کلاس3 الزهرا برگزار می گردد. ( دفاع پایان نامه - پروپوزال )
98/5/1 شورای پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات ساعت 12 کلاس3 الزهرا برگزار می گردد.
98/2/31 شورای پژوهشی گروه ( دفاع از پایان نامه دستیاری دکتر مسجدی ) ساعت 12 کلاس 4 الزهرا برگزار می گردد.
98/2/24 شورای پژوهشی گروه ( دفاع از پایان نامه دستیاری دکتر اوستاد - دکتر چشم آور - دکتر رحیمی نزاد ) ساعت 12 کلاس 4 الزهرا برگزار می گردد.
98.2.3 شورای پژوهشی گروه ( دفاع از پایان نامه انترنی ) دکتر علی شیر بجه - دکتر مهران برزگر ساعت11.30 کلاس شماره 3 برگزارمی گردد.
97.12.21 شورای پژوهشی گروه ساعت 12 کلاس شماره 4 مرکز پزشکی الزهرا ( دفاع از پایان نامه عارفه ایزدی انترن - دفاع از پایان نامه دستیاری لادن تفنگسازی ) برگزار می گردد.
97.11.30 شورای پژوهشی گروه ساعت 11.30 کلاس شماره 4 مرکز پزشکی الزهرا ( دفاع از پایان نامه انترنی امید میرمسیب و مطرح شدن پروپوزال ) برگزار می گردد.
97.10.11 شورای پژوهشی گروه ساعت 11.30 کلاس 2 ( دفاع ازپایان نامه انترنی دکتر فاطمه اعتمادی فر ) انجام شد .
97.9.27 شورای پژوهشی گروه ساعت 12 کلاس شماره 5( دفاع از پایان نامه دکتر فهیمه فلاح) برگزار می گردد.
97/9/13 شورای پژوهشی گروه ساعت 11 کلاس شماره 4(دفاع از پایان نامه انترنی دکتر حاجیان نژاد - دکتر مهدی زاده ) برگزار میگردد.
97.7.22 شورای پژوهشی گروه ساعت 11 کلاس شماره 4(دفاع از پایان نامه انترنی ) برگزار شد.
97.6.11 شورای پژوهشی گروه ساعت 11 در کلاس شماره 3 مرکز پزشکی الزهرا ( دفاع از پایان نامه انترنی ) برگزار می گردد.
97.5.27 شورای پژوهشی گروه ساعت 11 در نوار مغز تشکیل شد. مطرح شدن پروپوزال
97.5.14 شورای پژوهشی دفاع از پایان نامه انترنی - طرح پروپوزال ساعت 11 کلاس شماره 3 مرکز پزشکی الزهرا برگزار می گردد.
97.4.10 شورای پژوهشی دفاع از پایان نامه فلوشیپ صرع - دفاع از پایان نامه انترنی دکتر صالحی ساعت 11 کلاس 3 مرکز پزشکی الزهرا برگزار گردید .
97.3/22 شورای پژوهشی دفاع از پایان نامه  انترنی و مطرح شدن پروپوزال راس ساعت 9 صبح در کلاس شماره 3 الزهرا برگزار می گردد.
97.2.30 شورای پژوهشی دفاع و قرعه کشی پایان نامه دستیاری ساعت 11.30 کلاس شماره 3 برگزار می گردد.
1397/2/23 دفاع از پایان نامه دستیاران دکتر عبدالهیان - دکتر عباسی - دکتر خلیلی راس ساعت 11.30 کلاس شماره 3 مرکز پزشکی الزهرا برگزار می گردد.
1397/2/18 دفاع از پایان نامه دستیاران دکتر مدنیان - دکتر قیصری- دکتر ملکیان در کلاس شماره 4 الزهرا (س) - مطرح شدن پروپوزال اکسترنی حسین بختیار به راهنمائی دکتر بصیری برگزار می گردد.
1397/2/4 جلسه شورای پژوهشی و مرکز تحقیقات دفاع از پایان نامه دکتر مهدی پور پزشک پژوهشگر مرکز تحقیقات در مرکز تحقیقات برگزار می گردد.
96/12/22 جلسه شورای پژوهشی دفاع از پایان نامه انترنی دکتر زهرا نصر به راهنمایی دکتر اعتمادیفر کلاس شماره 3 الزهرا برگزار شد.
96/10/26 جلسه شورای پژوهشی مطرح شدن پروپوزال دستیاری دکتر رنجبر- عطایی- دکتر افضلی - عبدالهئیان - رایانی و انترنی دکتر مهران منانی روزسه شنبه در کلاس شماره 6 برگزار گردید.
96/9/14 جلسه شورای پژوهشی و مرکز تحقیقات علوم اعصاب مطرح شدن پروپوزال اکسترنها آقایان دکتر آروین شاهزمانی - دکترمسیح فلاحتیان روز      سه شنبه مورخ 96/9/14 در مرکز تحقیقات الزهرا برگزار می گردد.
96/7/25 جلسه شورای پژوهشی مطرح شدن پروپوزال دکتر فرج پور ( دستیار ) - دکتر محمد شهر آشوب - دکترپریسا سلمانی در مرکز پزشکی الزهرا مرکز تحقیقات برگزار گردید .
96/6/7 جلسه شورای پژوهشی دفاع از پایان نامه انترنی نعیمه کاردان پور - مطرح شدن پروپوزال دکتر عماد فیاضی - دکتر علی شیربچه در کلاس شماره 4 مرکز پزشکی الزهرا 
96/5/10 جلسه شورای پژوهشی دفاع از پایان نامه دستیار فلوشیپ صرع دکتر نسیم تبریزی - دکترسجادی - دکتر قدیمی اینترن در کلاس شماره 3 مرکز پزشکی الزهرا
96/3/23 جلسه شورای پژوهشی دفاع از پایان نامه دکتر اندامی - و مطرح شدن پروپوزال دکتر مسجدی - دکتر جعفری( دستیار) و نیوشا صادق پور اکسترن در کلاس شماره 2
96/2/26 جلسه پژوهشی در مورد پروپوزال دکتر چشم آور- دکتر اوستاد - دکتر رحیمی نژاد و طرح تحقیقاتی دکترمهوری بررسی اثر داروی ملاتونین بر فرکانس حملات تشنج مورد تصویب قرار گرفت محل مرکزتحقیقات الزهرا
95/12/18 جلسه شورای پژوهشی دفاع از پایان نامه دستیاری دکتر مهدی پور - دکتر علیزاده  -دکتر اوجی فرد در کلاس شماره 4 الزهرا 
95/12/3 جلسه شورای پژوهشی دفاع از پایان نامه دستیاری دکتر نیکو - دکتر معینی  - اینترنی دکتر محبوبه فریدن در کلاس شماره 6 الزهرا 
95/11/26 جلسه شورای پژوهشی دفاع از پایان نامه دستیاری دکتر جهانشاهی - دکتر معصومی - دکتر شیرمردی در کلاس شماره 4 الزهرا
95/10/28 جلسه مشترک پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات  و دفاع از پایان نامه انترنی دکتر نفسیه کریمی و آقای دکتر پیمان گوکی زاده و پوروپوزال دکتر علی مهدی زاده - دکتر نسیم تبریزی 
95/10/21 دفاع از پایان نامه انترنی خانم کریمی
95/9/16 دفاع از پایان نامه انترنی دکتر لیلا خسروی    ،     پروپوال خانم دکتر فاطمه اعتمادی مورد تصویب قرار گرفت .
95/9/2 دفاع از پایان نامه انترنی دکتر پوپک احمدی - دکتر ژاله تبریزی        ،  پروپوزال دکتر نفیسه السادات منصوری طهرانی مطرح  ومورد تصویب قرار گرفت
95/8/11 دفاع از پایان نامه دکتر شادی ابراهیمیان - دکتر فرید نصر اصفهانی
  دفاع پایان نامه
95/5/19 دفاع از پایان نامه اینترنی دکتر فلورا فردوسی - دکتر کریمی - دکتر حدادیان و مطرح شدن و نامه های پژوهشی
95/5/6 دفاع از پایان نامه امید شکوهی      و  مطرح شدن پایان نامه نگار حاجیان -عارفه ایزدی - پریا امین نژاد - نوید مذنبی - درسا سلیمی و تصویب آنها
95/3/21 پایان نامه پریسا مداحیان دفاع شد و نانه گروه
95/2/29 دفاع پایان نامه انترنی دکتر میرزایی - دکتر امیررضا هوشمند - دکتر فاطمه صادقی
95/3/25 جلسه مشترک شورای گروه و مرکز تحقیقات طرح های پژوهشی دکتر نجفی  - طرح پایان نامه شیما سعیدی - زیبا رجایی - دکتر زارع      ، دفاع از پایان نامه پریسا مداحیان      ،    جلسات سمینار تخصصی دکتر فاطمه نظری - دکتر محمد مهدی شاهپوری- دکتر احمد باهنر
95/2/29 شورای پژوهش

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir