شورای پژوهشی گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/30-6:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
شوراي پژوهشي گروه جراحي98/4/24 طرح پروپوزال هاي دستياري و اينترني و دفاع از مقاله پايان نامه
شوراي پژوهشي گروه جراحي98/4/3 طرح پروپوزال هاي دستياري و اينترني و دفاع از مقاله پايان نامه
شوراي پژوهشي گروه جراحي98/2/30 طرح پروپوزال هاي دستياري و اينترني و دفاع از مقاله پايان نامه
شوراي پژوهشي گروه جراحي98/2/16 طرح پروپوزال هاي دستياري و اينترني و دفاع از مقاله پايان نامه
شوراي پژوهشي گروه جراحي98/1/26 طرح پروپوزال هاي دستياري و اينترني و دفاع از مقاله پايان نامه
شوراي پژوهشي گروه جراحي97/12/6 طرح پروپوزال هاي دستياري و اينترني و دفاع از مقاله پايان نامه
شوراي پژوهشي گروه جراحي97/11/15 طرح پروپوزال هاي دستياري و اينترني و دفاع از مقاله پايان نامه
شوراي پژوهشي گروه جراحي97/10/17 طرح پروپوزال هاي دستياري و اينترني و دفاع از مقاله پايان نامه
شوراي پژوهشي گروه جراحي 97/9/19 طرح پروپوزال هاي دستياري و اينترني و دفاع از مقاله پايان نامه
شوراي پژوهشي گروه جراحي 97/8/27 طرح پروپوزال هاي دستياري و اينترني و دفاع از مقاله پايان نامه
شوراي پژوهشي گروه جراحي مورخ 97/7/30 طرح پروپوزال هاي دستياري و اينترني و دفاع از مقاله پايان نامه
شوراي پژوهشي گروه جراحي مورخ 97/7/16 طرح پروپوزال هاي دستياري و اينترني و دفاع از مقاله پايان نامه
شوراي پژوهشي گروه جراحي مورخ 97/6/26 طرح پروپوزال هاي دستياري و اينترني و دفاع از مقاله پايان نامه
شوراي پژوهشي گروه جراحي مورخ 97/5/29 طرح پروپوزال هاي دستياري و اينترني و دفاع از مقاله پايان نامه
شوراي پژوهشي گروه جراحي مورخ 97/5/15 طرح پروپوزال هاي دستياري و اينترني و دفاع از مقاله پايان نامه
شوراي پژوهشي گروه جراحي مورخ 97/4/25 طرح پروپوزال هاي دستياري و اينترني و دفاع از مقاله پايان نامه
شوراي پژوهشي گروه جراحي مورخ 97/4/4 طرح پروپوزال هاي دستياري و اينترني و دفاع از مقاله پايان نامه
شوراي پژوهشي گروه جراحي مورخ 97/2/31 طرح پروپوزال هاي دستياري و اينترني و دفاع از مقاله پايان نامه
شوراي پژوهشي گروه جراحي مورخ 97/2/10 طرح پروپوزال هاي دستياري و اينترني و دفاع از مقاله پايان نامه
شوراي پژوهشي گروه جراحي مورخ 97/2/3 طرح پروپوزال هاي دستياري و اينترني و دفاع از مقاله پايان نامه
صورت جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي مورخ96/12/14 طرح پروپوزال هاي دستياري و اينترني و دفاع از مقاله پايان نامه
صورت جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي مورخ96/11/16 طرح پروپوزال هاي دستياري و اينترني و دفاع از مقاله پايان نامه
صورت جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي مورخ96/10/18 طرح پروپوزال هاي دستياري و اينترني و دفاع از مقاله پايان نامه
صورت جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي مورخ96/9/27 طرح پروپوزال هاي دستياري و اينترني و دفاع از مقاله پايان نامه
صورت جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي مورخ 96/9/13 طرح پروپوزال هاي دستياري و اينترني و دفاع از مقاله پايان نامه
صورت جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي مورخ 96/8/15 طرح پروپوزال هاي دستياري و اينترني و دفاع از مقاله پايان نامه
صورت جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي مورخ 96/8/15 طرح پروپوزال هاي دستياري و اينترني و دفاع از مقاله پايان نامه
صورت جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي مورخ 96/7/17 طرح پروپوزال هاي دستياري و اينترني و دفاع از مقاله پايان نامه
3/29 و 4/19 و 96/5/16 و 96/6/6 و96/7/3 صورت جلسات شوراي پژوهشي گروه جراحي تير ،مرداد شهريور و مهر ماه 96
96/2/18 و 96/3/8 صورت جلسات شوراي پژوهشي گروه جراحي ارديبهشت و خيرداد ماه 96
95/9/15.20.9و 95/8/3.12و 95/5/26.30 و 95/629 و 95/7/6.19 و 95/8/3.12و صورت جلسات شوراي پژوهشي گروه جراحي مرداد شهريور مهر ابان آذر ماه 95
95/4/28و 95/3/31و 95/3/3 و 95/2/6
صورت جلسات شوراي پژوهشي گروه جراحي ارديبهشت خرداد و تير ماه 95
94/12/13 و94/12/24 صورت جلسات شوراي پژوهشي گروه جراحي اسفند ماه 94

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir