شورای پژوهشی گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/04/17-8:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
  99/4/17 دفاع از پروپزال خانم ساناز توکلی دانشجوی phD انگل شناسی 
1 98/11/12 دفاع از پروپزال آقای ابراهیم تقیان دانشجوی کارشناسی ارشد قارچ شناسی 
2 98/11/12 دفاع از پروپزال خانم فروغ رضوانی دانشجوی کارشناسی ارشد قارچ شناسی 
3 98/11/7 دفاع از پروپزال خانم نگار امینی دانشجوی کارشناسی ارشد قارچ شناسی 
4 98/11/6 دفاع از پروپزال آقای ایمان زارعی دانشجوی کارشناسی ارشد قارچ شناسی 
5 98/11/6 دفاع از پروپزال خانم زینب موسائی دانشجوی کارشناسی ارشد قارچ شناسی 
6 98/11/5 دفاع از پروپزال آقای مهدی جدیدنیا دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی 
7 98/11/5 دفاع از پروپزال خانم پری سیما بدیعی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی 
8 98/8/20 تصویب عنوان پروپوزال خانم ها ساناز توکلی و محبوبه هادی پور دانشجویان Ph.Dانگل شناسی
9 98/3/21 تصویب پروپوزال خانم فریده اصباح دانشجوی رشته پزشکی به راهنمایی دکتر حسین یوسفی
10 96/12/9 دفاع از پروپزال خانم طهماسبی دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی
11 96/12/2 دفاع از پروپزال خانم مهابادی دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی
12 96/11/10 دفاع از پایان نامه خانم معصومه زیوداری دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی
13 96/3/30 پیش دفاع پایان نامه آقای کورش چراغی دانشجوی دکترای انگل شناسی
14 96/3/16 پیش دفاع  پایان نامه آقای رسول محقق دانشجوی دکترای انگل شناسی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir