شورای پژوهشی گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/20-10:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
98/8/20 تصویب عنوان پروپوزال خانم ها ساناز توکلی و محبوبه هادی پور دانشجویان Ph.Dانگل شناسی
98/3/21 تصویب پروپوزال خانم فریده اصباح دانشجوی رشته پزشکی به راهنمایی دکتر حسین یوسفی
96/12/9 دفاع از پروپزال خانم طهماسبی دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی
96/12/2 دفاع از پروپزال خانم مهابادی دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی
96/11/10 دفاع از پایان نامه خانم معصومه زیوداری دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی
96/3/30 پیش دفاع پایان نامه آقای کورش چراغی دانشجوی دکترای انگل شناسی
96/3/16 پیش دفاع  پایان نامه آقای رسول محقق دانشجوی دکترای انگل شناسی
   

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir