شورای پژوهشی گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/06/12-12:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
96/3/30 پیش دفاع پایان نامه آقای کورش چراغی دانشجوی دکترای انگل شناسی
96/3/16 پیش دفاع  پایان نامه آقای رسول محقق دانشجوی دکترای انگل شناسی
   
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir