شورای پژوهشی گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/08-12:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورای پژوهشی
97/7/11
97/6/4
97/4/20
97/3/13
97/2/5
96/11/4
96/9/22
96/8/3
96/5/11
96/5/1
96/3/10
95/12/15
95/12/5
95/11/21
95/10/9
95/4/14
95/3/6
95/2/8
جلسات دفاع از پایان نامه دستیار فلوشیپ جراحی ستون فقرات
96/10/6
95/5/11
947/9
جلسات دفاع از پایان نامه دستیاری
97/7/5
97/6/31
97/6/21
97/2/27
96/6/8
96/2/14
95/5/25
95/8/21
95/5/11
جلسات دفاع از پایان نامه کارورزی
97/7/9
97/6/13
97/3/29
97/2/3
96/7/24
96/7/4
95/12/24
95/8/11

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir