شورای پژوهشی گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/09/13-5:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورای پژوهشی
99/9/12
99/4/5
99/2/31
98/11/15
98/10/25
98/9/27
98/8/1
98/5/23
98/2/26
97/10/12
97/9/13
97/7/18
97/6/4
97/4/20
97/3/13
97/2/5
96/11/4
96/9/22
96/8/3
96/5/11
96/5/1
96/3/10
95/12/15
95/12/5
95/11/21
95/10/9
95/4/14
95/3/6
95/2/8
جلسات دفاع از پایان نامه دستیار فلوشیپ جراحی ستون فقرات
99/4/2
97/12/8
96/10/6
95/5/11
947/9
جلسات دفاع از پایان نامه دستیاری
98/9/14
98/2/31
98/2/30
98/2/26
98/2/18
97/9/1
97/7/12
97/7/5
97/6/31
97/6/21
97/2/27
96/6/8
96/2/14
95/5/25
95/8/21
95/5/11
جلسات دفاع از پایان نامه کارورزی
99/6/31
99/6/19
99/6/16
99/5/22
99/3/19
99/2/8
99/2/29
98/10/30
98/6/27
98/5/14
98/4/31
98/4/19
98/4/12
98/3/13
97/8/14
97/7/23
97/7/9
97/6/13
97/3/29
97/2/3
96/7/24
96/7/4
95/12/24
95/8/11

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir