شورای پژوهشی گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/05-11:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
97/1/17 بررسی پروپوالهای دستیاری و کارورزی
97/1/26

بررسی پروپوزالهای دستیاری

تکمیل قسمت پژوهشی برنامه عملیاتی دوساله گروه

95/5/16

بررسی پایان نامه های دستیاری و کارورزی

تکمیل قسمت پژوهشی برنامه عملیاتی دوساله گروه

95/12/8 پروپوزالهای دستیاری و جلسه دفاع دستیاران سال چهار
95/11/4 دفاع پایان نامه دستیاری  و بررسی آیین نامه پژوهشی
95/7/18 بررسی پایان نامه کارورزی
95/7/5 بررسی پایان نامه کارورزی
   

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir