شورای پژوهشی گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/16-9:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
   

 

تاریخ برگزاری شورا

موضوع صورتجلسه
97/5/10 تصمیم گیری در خصوص برنامه های پژوهشی گروه
97/4/30 ادامه تدوین برنامه عملیاتی -بررسی مشکلات آموزشی دستیاران گروه - قرائت نامه های دریافتی از معاونت تخصصی و پژوهشی
97/4/19 بررسی نامه های رسیده از پژوهشی دانشکده - بررسی پروپوزالهای کارورزی
97/3/8 بررسی پروپوزالهای دستیاران سال دو و پروپوزالهای کارورزی
97/1/17 بررسی پروپوالهای دستیاری و کارورزی
97/1/26

بررسی پروپوزالهای دستیاری

تکمیل قسمت پژوهشی برنامه عملیاتی دوساله گروه

95/5/16

بررسی پایان نامه های دستیاری و کارورزی

تکمیل قسمت پژوهشی برنامه عملیاتی دوساله گروه

95/12/8 پروپوزالهای دستیاری و جلسه دفاع دستیاران سال چهار
95/11/4 دفاع پایان نامه دستیاری  و بررسی آیین نامه پژوهشی
95/7/18 بررسی پایان نامه کارورزی
95/7/5 بررسی پایان نامه کارورزی
   

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir