شورای پژوهشی گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/08/05-10:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

تاریخ برگزاری شورا

موضوع صورتجلسه

 

 

97/8/1

رفع اشکالات وارده شده به قسمت های پژوهشی برنامه عملیاتی گروه از طرف توسط دفتر توسعه آموزش دانشکده   

97/7/2

بررسی برخی موضوعات پژوهشی گروه و دستیاران ، بررسی موضوع پایان نامه دستیاری دکتر مرجان بهشتی

97/5/30

بررسی پروپوزالهای دستیاری و کارورزی

97/5/10

تصمیم گیری در خصوص برنامه های پژوهشی گروه

97/4/30

ادامه تدوین برنامه عملیاتی -بررسی مشکلات پژوهشی دستیاران گروه - قرائت نامه های دریافتی از معاونت تخصصی و پژوهشی

97/4/19

بررسی نامه های رسیده از پژوهشی دانشکده - بررسی پروپوزالهای کارورزی

97/3/8

بررسی پروپوزالهای دستیاران سال دو و پروپوزالهای کارورزی

97/1/17

بررسی پروپوالهای دستیاری و کارورزی

97/1/26

بررسی پروپوزالهای دستیاری

تکمیل قسمت پژوهشی برنامه عملیاتی دوساله گروه

95/5/16

بررسی پایان نامه های دستیاری و کارورزی

تکمیل قسمت پژوهشی برنامه عملیاتی دوساله گروه

95/12/8

پروپوزالهای دستیاری و جلسه دفاع دستیاران سال چهار

95/11/4

دفاع پایان نامه دستیاری  و بررسی آیین نامه پژوهشی

95/7/18

بررسی پایان نامه کارورزی

95/7/5

بررسی پایان نامه کارورزی

   
 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir