شورای پژوهشی گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/04/03-4:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

تاریخ برگزاری شورا

موضوع صورتجلسه

99/3/26 بررسی اصلاحات و تصویب پروپوزال های کارورزی آقایان مستو - سراج ا لدین - المشرقانی (مجازی) 
99/2/31  بررسی اصلاحات پروپوزال های کارورزی و تصویب پروپزوالهای کارورزان آقایان یوسفی نژاد و برقوقی  (مجازی)
99/1/27 بررسی پروپوزال های کارورزی رسیده به شورای پژوهشی گروه جهت امتحان پره کارورزی سال 99 (مجازی ) 
98/12/21 بررسی پروپوزال کارورزی و دستیاری رسیده به گروه 
98/11/30 بررسی پروپوزال کارورزی و دستیاری رسیده به گروه و تصویب پروپوزال دستیاری دکترملک محمد 
98/11/16 بررسی پروپوزال کارورزی و دستیاری رسیده به گروه 
98/11/2 بررسی پروپوزال کارورزی و دستیاری رسیده به گروه 
98/10/18 بررسی پروپوزال کارورزی و دستیاری رسیده به گروه 
98/10/4 بررسی پروپوزال کارورزی و دستیاری رسیده به گروه 
98/9/20 بررسی پروپوزال کارورزی و دستیاری رسیده به گروه 
98/9/6 بررسی پروپوزال کارورزی و دستیاری رسیده به گروه 
98/8/18 بررسی موضوعات پژوهشی گروه و تصویب پروپوزال دستیاری دکتر نصری
98/7/20 بررسی پروپوزال کارورزی و دستیاری رسیده به گروه 
98/3/21 بررسی پروپوزالهای کارورزان رسیده به گروه 
98/3/7 بررسی پروپوزالهای کارورزان رسیده به گروه 
98/2/21 بررسی پروپوزالهای دستیاران سال دوم گروه 
98/1/31 بررسی پروپوزالهای کارورزی و دستیاری - تبادل نظر در خصوص ثبت اطلاعات پژوهشی اعضا در سامامه پژوهشیار
97/11/14 بررسی پروپوزال های رسیده به گروه و تصویب آنها
97/10/9  بررسی پروپوزالهای کارورزی 

97/9/11

بررسی و تصویب  پروپوزالهای دستیاری و کارورزی رسیده به گروه

97/8/1

رفع اشکالات وارده شده به قسمت های پژوهشی برنامه عملیاتی گروه از طرف توسط دفتر توسعه آموزش دانشکده   

97/7/2

بررسی برخی موضوعات پژوهشی گروه و دستیاران ، بررسی موضوع پایان نامه دستیاری دکتر مرجان بهشتی

97/5/30

بررسی پروپوزالهای دستیاری و کارورزی

97/5/10

تصمیم گیری در خصوص برنامه های پژوهشی گروه

97/4/30

ادامه تدوین برنامه عملیاتی -بررسی مشکلات پژوهشی دستیاران گروه - قرائت نامه های دریافتی از معاونت تخصصی و پژوهشی

97/4/19

بررسی نامه های رسیده از پژوهشی دانشکده - بررسی پروپوزالهای کارورزی

97/3/8

بررسی پروپوزالهای دستیاران سال دو و پروپوزالهای کارورزی

97/1/17

بررسی پروپوالهای دستیاری و کارورزی

97/1/26

بررسی پروپوزالهای دستیاری

تکمیل قسمت پژوهشی برنامه عملیاتی دوساله گروه

95/5/16

بررسی پایان نامه های دستیاری و کارورزی

تکمیل قسمت پژوهشی برنامه عملیاتی دوساله گروه

95/12/8

پروپوزالهای دستیاری و جلسه دفاع دستیاران سال چهار

95/11/4

دفاع پایان نامه دستیاری  و بررسی آیین نامه پژوهشی

95/7/18

بررسی پایان نامه کارورزی

95/7/5

بررسی پایان نامه کارورزی

   
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir