شورای پژوهشی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/11/13-6:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
75 99/11/8 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
74 99/10/10 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
73 99/9/26 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
72 99/9/12 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
71 99/8/19 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
70 99/7/16 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
69 99/6/13 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
68 99/5/27

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

67 99/5/25 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
66 99/4/2 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران 
65 99/3/21 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران 
64 99/3/13 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران 
63 99/3/7 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران 
62 99/2/17 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران 
61 99/2/14 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران 
60 99/2/10 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران 
59 99/2/3 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران 
58 98/11/15 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران 
57 98/11/5 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
56 98/11/2 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
55 98/10/18 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
54 98/10/11 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
53

  98/10/4

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
52 98/9/27 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران 
51 98/9/20 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
50 98/9/6 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
49 98/8/14 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
48 98/7/13 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
47 98/7/8 بررسیو تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
46 98/7/7 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
45 98/6/27 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
44 98/6/13 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران 
43 98/4/31 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران 
42 98/4/26 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران 
41 98/4/24 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
40 98/4/23 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران 
39 98/4/12 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران 
38 98/4/11 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
37 98/4/2 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
36 98/3/26 بررسی وتصویب پروپوزال وپایان نامه فراگیران 
35 98/2/22 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران 
34 98/2/11 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
33 98/2/4 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران 
32 98/1/28 بررسی وتصویب پروپوزال وپایان نامه فراگیران 
31 98/1/25 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران 
30 97/12/22 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران 
29 97/11/30 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
28 97/11/3 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
27 97/11/26 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
26 97/10/19 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
25 97/10/12 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
24 97/9/7 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
23 97/8/23 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
22 97/7/23 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
21 97/7/16 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
20 97/7/9 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
19 97/6/19 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
18 97/6/12 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
17 97/4/11 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
16 97/2/24 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
15 97/2/17 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
14 97/2/10 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
13 96/11/9 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
12 96/10/25 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
11 96/9/27 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
10 96/9/22 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
9 96/8/15 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
8 96/8/9 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
7 96/7/24 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
6 96/7/17 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
5 96/6/4 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
4 96/5/26 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
3 96/4/28 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
2 96/3/22 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
1 96/3/17 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir