شورای پژوهشی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/05/12-0:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
96/5/9 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
96/3/22 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
95/3/17 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
96/2/25 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
96/2/11 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران 
95/12/17 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه های فراگیران
95/12/9 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه های فراگیران
95/11/4 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران 
95/10/13 بررسی و تصیب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
95/9/15 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
95/8/3 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
95/7/12 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
95/5/18 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
95/5/13 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
95/4/28 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
95/3/24 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir