شورای پژوهشی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/03/24-10:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

<

تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
97/3/21 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
97/3/7 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
97/3/5 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
97/3/2 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
97/2/31 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
97/2/17 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
97/1/27 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
96/11/30 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
96/11/8 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
96/10/25 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
96/10/13 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
96/9/22 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
96/9/8 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir