شورای پژوهشی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/27-14:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

برنامه زمانبندی برگزاری شوراهای پژوهشی گروه در سال 97

 

تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
97/11/24 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
97/10/19 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
97/10/12 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
97/9/7 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
97/8/23 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
97/7/23 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
97/7/16 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
97/7/9 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
97/6/5 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
97/5/22 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
97/5/8 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
97/4/17 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
97/4/11 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
97/3/21 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
97/3/7 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
97/3/5 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
97/3/2 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
97/2/31 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
97/2/17 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
97/1/27 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
96/11/30 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
96/11/8 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
96/10/25 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
96/10/13 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
96/9/22 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
96/9/8 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir