شورای پژوهشی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/02-9:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
1 99/4/2 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران 
2 99/3/21 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران 
3 99/3/13 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران 
4 99/3/7 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران 
5 99/2/17 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران 
6 99/2/14 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران 
7 99/2/10 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران 
8 99/2/3 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران 
9 98/11/15 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران 
10 98/11/5 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
11 98/11/2 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
12 98/10/18 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
13 98/10/11 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
14

  98/10/4

بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
15 98/9/27 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران 
16 98/9/20 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
17 98/9/6 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
18 98/8/14 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
19 98/7/13 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
20 98/7/8 بررسیو تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
21 98/7/7 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
22 98/6/27 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
23 98/6/13 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران 
24 98/4/31 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران 
25 98/4/26 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران 
26 98/4/24 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
27 98/4/23 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران 
28 98/4/12 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران 
29 98/4/11 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
30 98/4/2 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
31 98/3/26 بررسی وتصویب پروپوزال وپایان نامه فراگیران 
32 98/2/22 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران 
33 98/2/11 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
34 98/2/4 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران 
35 98/1/28 بررسی وتصویب پروپوزال وپایان نامه فراگیران 
36 98/1/25 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران 
37 97/12/22 بررسی وتصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران 
38 97/11/30 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
39 97/11/3 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
40 97/11/26 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
41 97/10/19 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
42 97/10/12 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
43 97/9/7 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
44 97/8/23 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
45 97/7/23 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
46 97/7/16 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
47 97/7/9 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
48 97/6/19 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
49 97/6/12 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
50 97/4/11 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
51 97/2/24 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
52 97/2/17 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
53 97/2/10 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
54 96/11/9 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
55 96/10/25 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
56 96/9/27 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
57 96/9/22 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
58 96/8/15 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
59 96/8/9 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
60 96/7/24 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
61 96/7/17 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
62 96/6/4 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
63 96/5/26 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
64 96/4/28 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
65 96/3/22 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران
66 96/3/17 بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir