شورای پژوهشی زنان

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/07-9:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
دوشنبه 95/11/4 شورای پژوهشی گروه با حضور اعضا در بیمارستان شهید بهشتی برگزار گردید
دوشنبه 96/2/4 تشکیل جلسه دفاع از پایان نامه دستیاری خانم ها دکتر احمدپور و دکتر رهبری
دوشنبه 96/2/11 تشکیل جلسه دفاع از پایان نامه دستیاری خانم ها دکتر ناظمی و دکتر حیدری
دوشنبه 96/3/1 تشکیل جلسه دفاع از پایان نامه دستیاری خانم ها دکتر قریشی و دکتر متینا جعفری
دوشنبه 96/3/22 تشکیل جلسه دفاع از پایان نامه دستیاری خانم ها دکتر شعبانی نیا و یزدانی
دوشنبه 96/7/17 شورای پژوهشی گروه با حضور اعضا در بیمارستان شهید بهشتی برگزار گردید
دوشنبه 96/11/9 شورای پژوهشی گروه با حضور اعضا در بیمارستان شهید بهشتی برگزار گردید
دوشنبه 96/11/30 شورای پژوهشی گروه با حضور اعضا در بیمارستان شهید بهشتی برگزار گردید
دوشنبه 97/2/10 شورای پژوهشی گروه با حضور اعضا در بیمارستان شهید بهشتی برگزار گردید
دوشنبه 97/3/7 شورای پژوهشی گروه با حضور اعضا در بیمارستان شهید بهشتی برگزار گردید
دوشنبه 97/5/8 شورای پژوهشی گروه با حضور اعضا در بیمارستان شهید بهشتی برگزار گردید
دوشنبه97/7/9 شورای پژوهشی گروه با حضور اعضا در بیمارستان شهید بهشتی برگزار گردید

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir