شورای پژوهشی زنان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/18-11:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
دوشنبه97/7/9 شورای پژوهشی گروه با حضور اعضا در بیمارستان شهید بهشتی برگزار گردید
دوشنبه 97/5/8 شورای پژوهشی گروه با حضور اعضا در بیمارستان شهید بهشتی برگزار گردید
دوشنبه 97/3/7 شورای پژوهشی گروه با حضور اعضا در بیمارستان شهید بهشتی برگزار گردید
دوشنبه 97/2/10 شورای پژوهشی گروه با حضور اعضا در بیمارستان شهید بهشتی برگزار گردید

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir