شورای پژوهشی زنان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/05/14-8:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
رديف   تاریخ برگزاری شورا
17 چهارشنبه 99/5/1
16 دوشنبه99/4/9
15 دوشنبه 99/4/2
14 دوشنبه 98/11/28
13 دوشنبه 98/10/30
12 دوشنبه 98/10/16
11 دوشنبه98/9/11
10 دوشنبه 98/8/6
9 دوشنبه 98/3/20
8 دوشنبه 98/2/30
7 دوشنبه 97/12/20
6 دوشنبه 97/11/29
5 دوشنبه 97/11/15
4 دوشنبه97/7/9
3 دوشنبه 97/5/8
2 دوشنبه 97/3/7
1 دوشنبه 97/2/10

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir