شورای پژوهشی روانپزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/07/22-8:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
84 26 شهریور 98 20
83 5 شهریور 98 19
82 22 مرداد 98 18
81 25 تیرماه 98 17
80 28 خرداد 98 16
79 7 خرداد 98 15
78 31 اردیبهشت 98 14
77 30 اردیبهشت98 13
76 29 اردیبهشت98 12
75 24 اردیبهشت98 11
74 17 اردیبهشت 98 10
73 27 فروردین 98 9
72 14 اسفند 97 8
71 7 اسفند 97 7
70 30 بهمن 97 6
69 9 بهمن 97 5
68 25 دی ماه 97 4
67 20 آذر 97 3
66 15 آبان 97 2
65 10 مهر 97 1
64 27 شهریور 97 30
63 13 شهریور97 29
62 30 مرداد 97 28
61 16 مرداد 97 27
60 19 تیر 97 26
59 12 تیر 97 25
58 3 خرداد 97 24
57 1 خرداد 97 23
56 25 اردیبهشت 97 22
55 11 اردی بهشت 97 21
54 4 اردی بهشت97 20
53 28 فروردین 97 19
52 8 اسفند 96 18
51 24 بهمن 96 17
50 10 بهمن ماه 96 16
49 3 بهمن ماه 96 15
48 26 دی ماه 96 14
47 12 دی ماه 96 13
46 5 دی ماه 96 12
45 28 آذرماه 96 11
44 21 آذر ماه 96 10
43 14 آذرماه 96 9
42 7 آذرماه 96 8
41 30 آبان ماه 96 7
40 17 آبان ماه 96 6
39 9 آبان ماه 96 5
38 25 مهر ماه 96 4
37 18 مهر ماه 96 3
36 11 مهر ماه 96 2
35 4 مهر ماه 96 1
34 --- ---
33 24 مرداد 96 بیست و دومین صورتجلسه
32 20 تیرماه 96 بیست و یکمین صورتجلسه
31 16 خرداد 96 بیستمین صورتجلسه
30 9 خرداد 96 نوزدهمین صورتجلسه
29 2 خرداد 96 هجدهمین صورتجلسه
28 26 اردیبهشت 96 هفدهمین صورتجلسه
27 19اردیبهشت 96 شانزدهیمن صورتجلسه
26 29 فروردین 96 پانزدهمین صورتجلسه
25 15 فروردین 96 چهاردهمین صورتجلسه
24 24 اسفند 95 سیزدهمین صورتجلسه
23 17 اسفند 95 دوازدهمین صورتجلسه
22 10 اسفند 95 یازدهمین صورتجلسه
21 3 اسفند 95 دهمین صورتجلسه 95
20 26 بهمن 95 نهمین صورتجلسه 95
19 19 بهمن 95 هشتمین صورتجلسه 95
18 12 بهمن 95 هفتمین صورتجلسه 95
17 5 بهمن 95 ششمین صورتجلسه 95
16 23 آذر 95 پنجمین صورتجلسه 95
15 16 آذر 95 چهارمین صورتجلسه 95
14 25 آبان 95 سومین صورتجلسه 95
13 27 مهر 95 دومین صورتجلسه95
12 6 مهر 95 اولین صورتجلسه95
11 26 مرداد 95 bsrc.mui.ac.ir
10 5 مرداد 95 bsrc.mui.ac.ir
9 22 تیر 95 bsrc.mui.ac.ir
8 15 تیر 95 bsrc.mui.ac.ir
7 8 تیر 95 bsrc.mui.ac.ir
6 1 تیر 95 bsrc.mui.ac.ir
5 18 خرداد 95 bsrc.mui.ac.ir
4 11 خرداد 95 bsrc.mui.ac.ir
3 28 اردیبهشت 95 bsrc.mui.ac.ir
2 21 اردیبهشت 95 bsrc.mui.ac.ir
1 24 فروردین 95 bsrc.mui.ac.ir

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir