شورای پژوهشی روانپزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/01/26-12:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
برنامه زمان بندی شورای پژوهشی نیم سال اول 97-96
14 اسفند 97 8
7 اسفند 97 7
30 بهمن 97 6
9 بهمن 97 5
25 دی ماه 97 4
20 آذر 97 3
15 آبان 97 2
10 مهر 97 1
27 شهریور 97 30
13 شهریور97 29
30 مرداد 97 28
16 مرداد 97 27
19 تیر 97 26
12 تیر 97 25
3 خرداد 97 24
1 خرداد 97 23
25 اردیبهشت 97 22
11 اردی بهشت 97 21
4 اردی بهشت97 20
28 فروردین 97 19
8 اسفند 96 18
24 بهمن 96 17
10 بهمن ماه 96 16
3 بهمن ماه 96 15
26 دی ماه 96 14
12 دی ماه 96 13
5 دی ماه 96 12
28 آذرماه 96 11
21 آذر ماه 96 10
14 آذرماه 96 9
7 آذرماه 96 8
30 آبان ماه 96 7
17 آبان ماه 96 6
9 آبان ماه 96 5
25 مهر ماه 96 4
18 مهر ماه 96 3
11 مهر ماه 96 2
4 مهر ماه 96 1
--- ---
24 مرداد 96 بیست و دومین صورتجلسه
20 تیرماه 96 بیست و یکمین صورتجلسه
16 خرداد 96 بیستمین صورتجلسه
9 خرداد 96 نوزدهمین صورتجلسه
2 خرداد 96 هجدهمین صورتجلسه
26 اردیبهشت 96 هفدهمین صورتجلسه
19اردیبهشت 96 شانزدهیمن صورتجلسه
29 فروردین 96 پانزدهمین صورتجلسه
15 فروردین 96 چهاردهمین صورتجلسه
24 اسفند 95 سیزدهمین صورتجلسه
17 اسفند 95 دوازدهمین صورتجلسه
10 اسفند 95 یازدهمین صورتجلسه
3 اسفند 95 دهمین صورتجلسه 95
26 بهمن 95 نهمین صورتجلسه 95
19 بهمن 95 هشتمین صورتجلسه 95
12 بهمن 95 هفتمین صورتجلسه 95
5 بهمن 95 ششمین صورتجلسه 95
23 آذر 95 پنجمین صورتجلسه 95
16 آذر 95 چهارمین صورتجلسه 95
25 آبان 95 سومین صورتجلسه 95
27 مهر 95 دومین صورتجلسه95
6 مهر 95 اولین صورتجلسه95
26 مرداد 95 bsrc.mui.ac.ir
5 مرداد 95 bsrc.mui.ac.ir
22 تیر 95 bsrc.mui.ac.ir
15 تیر 95 bsrc.mui.ac.ir
8 تیر 95 bsrc.mui.ac.ir
1 تیر 95 bsrc.mui.ac.ir
18 خرداد 95 bsrc.mui.ac.ir
11 خرداد 95 bsrc.mui.ac.ir
28 اردیبهشت 95 bsrc.mui.ac.ir
21 اردیبهشت 95 bsrc.mui.ac.ir
24 فروردین 95 bsrc.mui.ac.ir

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir