شورای پژوهشی جراحی اعصاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/15-9:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version


 

تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
97/12/4 ر قالب شورای عمومی گروه تشکیل و بحث و بررسی د رمورد نامه های پژوهشی و پروپوزال های پیشنهادی دستیاران گروه انجام شد.
97/10/13 در قالب شورای عمومی گروه تشکیل و بحث و بررسی د رمورد نامه های پژوهشی و پروپوزال انجام شد.
97/9/8 در قالب شورای عمومی گروه تشکیل و بحث و بررسی د رمورد نامه های پژوهشی و پروپوزال انجام شد.
97/8/3 در قالب شورای عمومی گروه تشکیل و بحث و بررسی د رمورد نامه های پژوهشی و پروپوزال انجام شد.
97/4/7 در قالب شورای عمومی گروه تشکیل و بحث و بررسی د رمورد نامه های پژوهشی و پروپوزال انجام شد.
97/2/6 در قالب شورای عمومی گروه تشکیل و بحث و بررسی د رمورد نامه های پژوهشی و پروپوزال انجام شد.
96/11/12 در قالب شورای عمومی گروه تشکیل و بحث و بررسی د رمورد نامه های پژوهشی و پروپوزال انجام شد.
96/4/22 بحث و بررسی د رمورد نامه های پژوهشی وارده
96/2/14 پایان نامه دستیاری
95/11/7 پایان نامه دستیاری
95/10/9 بررسی پروپوزال دستیار
95/9/11 بررسی پروپوزال دستیارو کارورز
95/7/22 بررسی پروپوزال دستیارو کارورز

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir