شورای پژوهشی جراحی اعصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/29-8:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version


 

تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
98/11/7 شورای پژوهشی گروه تشکیل و تعدادی از  پروپوزال های گروه تصویب شد
98/10/9 شورای پژوهشی گروه تشکیل و تعدادی از  پروپوزال های گروه تصویب شد
98/9/11 شورای پژوهشی گروه تشکیل و تعدادی از  پروپوزال های گروه تصویب شد
98/8/13 شورای پژوهشی گروه تشکیل و  پروپوزال های گروه و دفاع از پایان نامه دکتر حقیر نیز انجام شد
98/7/15

شورای پژوهشی گروه تشکیل و  پروپوزال های گروه بررسی و تصویب شد

98/5/14 شورای پژوهشی گروه تشکیل و پایان نامه دکتر ملت ، دکتر علیرضا عرب زاده ، دکتر اخوان سیگاری اینترن
98/4/24 شورای پژوهشی گروه تشکیل و پایان نامه  دکتر فلاح پور فلوشیپ ستون فقرات ، دکتر مصطفی علامی اینترن ، دکتر علی خالدی اینترن مطرح شد
98/2/4 شورای پژوهشی گروه تشکیل و  پایان نامه   دکتر لاری ، دکتر میرحسینی ، دکتر اسدی ، دکتر  شرفی ، دکتر  سقایی ، دکتر حساس ، دکتر  کرمی و دکتر موسی زاده مطرح شد
97/12/4 ر قالب شورای عمومی گروه تشکیل و بحث و بررسی د رمورد نامه های پژوهشی و پروپوزال های پیشنهادی دستیاران گروه انجام شد.
97/10/13 در قالب شورای عمومی گروه تشکیل و بحث و بررسی د رمورد نامه های پژوهشی و پروپوزال انجام شد.
97/9/8 در قالب شورای عمومی گروه تشکیل و بحث و بررسی د رمورد نامه های پژوهشی و پروپوزال انجام شد.
97/8/3 در قالب شورای عمومی گروه تشکیل و بحث و بررسی د رمورد نامه های پژوهشی و پروپوزال انجام شد.
97/4/7 در قالب شورای عمومی گروه تشکیل و بحث و بررسی د رمورد نامه های پژوهشی و پروپوزال انجام شد.
97/2/6 در قالب شورای عمومی گروه تشکیل و بحث و بررسی د رمورد نامه های پژوهشی و پروپوزال انجام شد.
96/11/12 در قالب شورای عمومی گروه تشکیل و بحث و بررسی د رمورد نامه های پژوهشی و پروپوزال انجام شد.
96/4/22 بحث و بررسی د رمورد نامه های پژوهشی وارده
96/2/14 پایان نامه دستیاری
95/11/7 پایان نامه دستیاری
95/10/9 بررسی پروپوزال دستیار
95/9/11 بررسی پروپوزال دستیارو کارورز
95/7/22 بررسی پروپوزال دستیارو کارورز

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir