شورای پژوهشی جراحی اعصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/05/07-4:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
99/5/6 خلاصه مصوبات جلسه شورای پژوهشی
99/4/30 دفاع از پایان نامه در مقطع اینترنی و دفاع از پروپوزال فلوشیپ
99/4/21 خلاصه مصوبات جلسه شورای پژوهشی
99/4/16 خلاصه مصوبات جلسه شورای پژوهشی
99/4/2 خلاصه مصوبات جلسه شورای پژوهشی
99/3/19 خلاصه مصوبات جلسه شورای پژوهشی
99/2/25 خلاصه مصوبات جلسه شورای پژوهشی
99/2/18 خلاصه مصوبات جلسه شورای پژوهشی
98/11/7 خلاصه مصوبات جلسه شورای پژوهشی
98/10/9 خلاصه مصوبات جلسه شورای پژوهشی 
98/9/11 خلاصه مصوبات جلسه شورای پژوهشی
98/8/13 شورای پژوهشی گروه تشکیل و  پروپوزال های گروه و دفاع از پایان نامه دکتر حقیر نیز انجام شد
98/7/15

شورای پژوهشی گروه تشکیل و  پروپوزال های گروه بررسی و تصویب شد

98/5/14 شورای پژوهشی گروه تشکیل و پایان نامه دکتر ملت ، دکتر علیرضا عرب زاده ، دکتر اخوان سیگاری اینترن
98/4/24 شورای پژوهشی گروه تشکیل و پایان نامه  دکتر فلاح پور فلوشیپ ستون فقرات ، دکتر علامی و دکتر  خالدی اینترن مطرح شد
98/2/4 شورای پژوهشی گروه تشکیل و  پایان نامه   دکتر لاری ، دکتر میرحسینی ، دکتر اسدی ، دکتر  شرفی ، دکتر  سقایی ، دکتر حساس ، دکتر  کرمی و دکتر موسی زاده مطرح شد
97/12/4 در قالب شورای عمومی گروه تشکیل و بحث و بررسی د رمورد نامه های پژوهشی و پروپوزال های پیشنهادی دستیاران گروه انجام شد.
97/10/13 در قالب شورای عمومی گروه تشکیل و بحث و بررسی د رمورد نامه های پژوهشی و پروپوزال انجام شد.
97/9/8 در قالب شورای عمومی گروه تشکیل و بحث و بررسی د رمورد نامه های پژوهشی و پروپوزال انجام شد.
97/8/3 در قالب شورای عمومی گروه تشکیل و بحث و بررسی د رمورد نامه های پژوهشی و پروپوزال انجام شد.
97/4/7 در قالب شورای عمومی گروه تشکیل و بحث و بررسی د رمورد نامه های پژوهشی و پروپوزال انجام شد.
97/2/6 در قالب شورای عمومی گروه تشکیل و بحث و بررسی د رمورد نامه های پژوهشی و پروپوزال انجام شد.
96/11/12 در قالب شورای عمومی گروه تشکیل و بحث و بررسی د رمورد نامه های پژوهشی و پروپوزال انجام شد.
96/4/22 بحث و بررسی د رمورد نامه های پژوهشی وارده
96/2/14 پایان نامه دستیاری
95/11/7 پایان نامه دستیاری
95/10/9 بررسی پروپوزال دستیار
95/9/11 بررسی پروپوزال دستیارو کارورز
95/7/22 بررسی پروپوزال دستیارو کارورز

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir